Jавна набавка добара мале вредности – Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе

Сагласно одредбама члана 39, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,

број 124/2012 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

                                       ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

                 упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
                                                                 број 404-71/2020-4

         набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25. јун 2020. године.