Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА- ОПШТИНСКА УПРАВА
упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке
број 404-68/2018-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница.
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
30. јул 2018. године