Обавештење о поднетом захтеву за складиштење, третман и поново искоришћење неопасног отпада од ферометала и обојених метала

 

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр 36/09, 88/2010 и 14/2016), Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру постројења ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ D-COMPANY EKSPORT IMPORT ДОО БАБУШНИЦА из Бабушнице, ул. Ратка Павловића, бб поднео захтев за издавање дозволе за обављање делатности складиштења, третмана и поново искоришћење неопасног отпада од стругања и обраде ферометала и отпада од стругања и обраде обојених метала у посторјењу комплекса производних објеката за обраду метала са пратећим просторијама и магацином, на кп бр. 168/5 КО Драгинац и на кп бр. 794/1 КО Бабушница, општина Бабушница у улици Ратка Павловића бб у Бабушници

Текст целокупног обавештења можете преузети овде.
05. јун 2018. године