Отворени поступак јавна набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

          Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-11/2019-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.

Текст јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.

14.02.2019. године