Отворени поступак јавна набавке добара – Набавка половних аутобуса за потребе превоза путника у друмском саобраћају

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-132/2019-4

Набавка добара – Набавка половних аутобуса за потребе превоза путника у друмском саобраћају

Текст јавне набавке и конкурсне документације можете преузети овде.
18. октобар 2019. године