Jавна набавка мале вредности услуга - набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-121/2019-1
Набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. август 2019. године