Одлука о продаји демонтираних врата

На основу члана 26. став 1. тачка 4. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. став 4. тачка 4. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница", број 2/2014) и члана 59. став 1. тачка 12. Статута општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница", број 4/2019 и 7/2019 - исправка), Председник општине Бабушница, дана 20.05.2021. године, доноси

                                                                     ОДЛУКУ
                                             О ПРОДАЈИ ДЕМОНТИРАНИХ ВРАТА