Jавна набавка мале вредности услуга – набавка услуге израде пројеката препарцелације

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-175/2019-4

набавка услуге израде пројеката препарцелације

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
24. јануар 2020. године