Обавештење у вези остваривања права на новчану помоћ за ученике и студенте са сметњама у развоју и са инвалидитетом

Чланом 10. Правилника о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 39/2021) прописана је новчана помоћ за ученике и студенте са сметњама у развоју и са инвалидитетом за покривање дела трошкова путовања за себе и пратиоца и новчана помоћ за исхрану и друге текуће расходе за које нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије.
ОПШТИНСКА УПРАВА БАБУШНИЦА ПОТСЕЋА ДА СЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 11. НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА, ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА ЗА СЕБЕ И ПРАТИОЦА И НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ИСХРАНУ И ДРУГЕ ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ ЗА КОЈЕ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНОСЕ ОДСЕКУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ПОСЛОВЕ МАТИЧНИХ КЊИГА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ТОКУ СЕПТЕМБРА МЕСЕЦА.
УКОЛИКО ЗАХТЕВ БУДЕ ПОДНЕТ КАСНИЈЕ, ОВО ПРАВО СЕ ОСТВАРУЈЕ ОД МЕСЕЦА У КОМЕ ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ПА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.

15. септембар 2022. године