Jавна набавка мале вредности услуга – набавка услуге израде техничке документације за потребе озакоњења мостова на територији општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-154/2019-4

набавка услуге израде техничке документације за потребе озакоњења мостова на територији општине Бабушница

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
01. новембар 2019. године