Јавна набавка велике вредности радова - реконструкција и санација постојеће котларнице Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку
јавне набавке број 404-74/2019-4

Набавка радова – Радови на реконструкцији и санацији постојеће котларнице Дома културе у Бабушници.

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
06. јун 2019.