Јавна набавка мале вредности добара - набавка кино пројектора са пратећом опремом за потребе Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-163/2019-4

набавка кино пројектора са пратећом опремом за потребе Дома културе у Бабушници

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
20. децембар 2019