ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ЉУБЕРАЂА- ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ ( 1. И 2. ФАЗА)

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :


ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА
 
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-48/2019-4

Набавка радова – Радови на адаптацији и санацији магистралног водовода
Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 )

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
08. април 2019. године