Јавна набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-23/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
09. март 2019. године