Јавна презентација и јавна расправа поводом Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Одељење за привреду и финансије

-Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине-

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

„BO BIOPLIN 01 DOO“, Сегедински пут 86, 24000 Суботица, пиб: 108893152 је поднео Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 MWh електричне енергије и до 2 MWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну студију о процени утицаја на животну средину у згради општине, у улици Ратка Павловића бр. 1, радним данима од 10-14 часова, у року од 20 дана од дана обавештавања (канцеларија број 43).

          ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Скупштине општине Бабушница (сала 3), у улици Ратка Павловића бр. 1, дана 10.05.2019. године, у 12:00 часова.

          У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009), учествоваће носилац пројекта.
11.април 2019. године