Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта к.п.бр. 1082 КО Извор

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/2014) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015), Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Текст Јавног позива и Урбанистички пројекат можете преузети овде.
13. март 2019. године