Jавна набавка мале вредности : набавка гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за загревање просторија зграде општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-148/2019-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст целог јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

27.09.2019. године