Регистар обједињених процедура закључно са 2018

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Локацијски услови
- Грађевинска дозвола
- Решење по члану 145.
- Употребна дозвола

Локацијски услови

    Број предмета   Подносилац захтева (адреса, ПИБ, МБ)  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Класа Обје-
кта
Намена
објекта
Назив документа

 Датум Објављи-
вања

Преузимање докумета-
ције 
2015
1  350-14/2015-02 М. З. Сурачево, Бабушница с. Сурачево ББ  1800 Сурачево Б објекат за испраћај  Локацијски услови 22.05.2015  Преузмите
2  350-21/2015-02 Стојадиновић Драгана, Бабушница с. Драгинац ББ  693  Драгинац Б  породични стамбени објекат  Локацијски услови 15.06.2015  Преузмите
3  350-22/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541 Ракита  Г МХЕ   Локацијски  услови 26.06.2015 Преузмите
4 350-24/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21    3787 Љуберађа Г МХЕ Локацијски услови 06.07.2015 Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
5  350-23/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21        6558, 6545 Ракита  Г МХЕ  Локацијски услови 09.07.2015  Преузмите
 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
6  350-26/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        4791, 4781, 652 Модра Стена  Г МХЕ  Локацисјки услови 10.07.2015  Преузмите
4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар
7  350-33/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        3159/1, 2321, 3151/2 Звонце  Г МХЕ   Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
49,50,61 Јасенов Дел
8   350-27/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  948, 949 Бабушница Г изградња фекалне канализације Локацијски услови 17.07.2015  Преузмите
 9  350-28/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  357/4, 357/1 Сурачево Г изградња саобраћајнице  Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
10  350-29/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  416/2 Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
11  350-30/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1 352  Сурачево  Г изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
 12  350-31/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  782/19, 782/3, 750/5, 749/10, 749/8, 748/4, 747/17, 747/13, 747/6, 746/7, 745/5, 745/4, 743/7,  Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
13  350-35/2015-02           Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1         331/3  Сурачево Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови  04.08.2015 Преузмите
14 350-41/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   96/1 Бабушница   Изградња амфитеатра са летњом позорницом и парком Измењени локацијски услови  05.010.2015  Преузмите
                  2016
 1 350-60/2015-02 Саша Стаменковић, Бабушница, ул. Ивице Миладиновића 9 96/8 Бабушница Г  доградња објекта бензинска станица  Закључак  11.01.2016 Преузмите
 2 350-58/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1    547/1, 516/3, 517/4, 143, 149/6 Сурачево Г изградња улице Решење 10.02.2016 Преузмите
3 350-59/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  949  Бабушница Г изградња улице Локацијски услови  10.02.2016  Преузмите
4
 
350-24/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21
 
3787 Љуберађа Г    изградња МХЕ  Локацијски услови  25.02.2016 Преузмите  
 4795, 768, 4808  Грнчар
5  350-2/2016-2 Ђорђевић Десимир 771/1  Бабушница А  изградња стамбеног објекта  Закључак 29.03.2016 Преузмите
6
 
350-26/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21   4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар   Г прибављање грађевинске дозволе    Локацијски услови   31.03.2016 Преузмите  
4791, 4781, 652 Модра Стена
7 350-3/2016-02 Ђорђевић Десимир  771/1 Бабушница А изградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 12.05.2016 Преузмите
8 350-4/2016-02 Стаменковић Саша 96/8 Бабушница Г реконструкција и доградња бензинске станице Закључак 16.05.2016 Преузмите
9  350-9/2016-02  Ђорђевић Мијодраг  431/4 Бабушница А пројектовање и доградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 02.06.2016 Преузмите
 10 350-10/2016-02    Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1       4771 Бабушница   изградња фекалне канализације Закључак 09.06.2016 Преузмите
11  350-13/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   4771 Бабушница    изградња фекалне канализације  Закључак  30.06.2016  Преузмите
 12 350-14/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   1974/1, 6925, 1506  Завидинце   Г реконструкција саобраћајнице  Локацијски услови   04.07.2016 Преузмите 
3241 Остатовица
 13 350-15/2016-02   ,,BAU ENERGY“ д.о.о. Доњи Матејевац  2677  Велико Боњинце    изградња мини соларне
електране
Закључак 12.07.2016  Преузмите
 14 350-20/2016-02   Ристић Слађана 2558, 2557/2, 2557/1  Извор А стамбени
објекат са помоћним објектом-гаражом 
Закључак  01.08.2016 Преузмите
15  350-19/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  4771  Сурачево  Г  појектовање и изградња
фекалне канализације 
Локацијски услови  15.08.2016   Преузмите
16  350-21/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  1985/3, 3159/3 и 2064/2  Звонце  Г   појектовање и
изградња приступне саобраћајнице
Локацијски услови   23.08.2016 Преузмите
17 350-23 /2016-02  „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице, Ратка
Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328, 
 168/3  Драгинац В
појектовање и изградња производне хале 
Локацијски услови   06.09.2016 Преузмите
18 350-24/2016-02 Ћирић Слађана 2558 Извор Б помоћни објекат-гаража Локацијски услови 08.09.2016 Преузмите
19 350-27/2016-02  Петровић Бисерка 82/17  Бабушница А појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски услови  12.09.2016  Преузмите
20  350-29/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  331/3   Сурачево  Г  појектовање и изградња
саобраћајнице - улице
 Локацијски услови  20.09.2016  Преузмите
21 350-34/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/4,
329/2, 329/13 и 357/1
Сурачево  Г  изградњa саобраћајнице -улице  Закључак 30.09.2016 Преузмите
22 350-36/2016-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  750/5  Бабушница  Г изградњa саобраћајнице  Закључак 05.10.2016  Преузмите
23 350-33/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  352 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
 Локацијски услови  19.10.2016 Преузмите
24 350-35/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/1 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
Локацијски услови  20.10.2016   Преузмите
25  350-40/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  995/2, 995/1, 1038/4, 4295/1, 2197, 2206, 2196 и 4285   Извор    изградња фекалне канализације Закључак  24.10.2016 Преузмите
26 350-39/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 750/5   Бабушница Г пројектовање и изградња саобраћајнице - улице   Локацијски услови 26.10.2016 Преузмите
27 350-47/2016-02   Станојевић Витомир 329/15  Сурачево   A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови  20.12.2016  Преузмите
  2017       
1 350-49/2016-02  Виденовић Светa 329/16   Сурачево  A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови   06.01.2017 Преузмите
2
 
350-1 /2017-02    „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022   5428 Радињинце  Г  изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  19.01.2017     Преузмите
3073 Љуберађа 
 3  350-2/2017-02   „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српки
устанак бр. 46, МБ 20495022  
   Радињинце   Г изградња МХЕ     Локацијски услови 21.02.2017  Преузмите 
   Љуберађа
4 350-12/2017-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  995/2, 995/1, 1038/4  Бабушница   изградња фекалне канализације   Закључак 10.05.2017 Преузмите
4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2,
2242/2, 2192/4, 2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965
Извор
5
 
350-14 /2017-02    Општине Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 2170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3557, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199  Камбелевац    доградња секундарне водоводне мреже     Закључак 09.05.2017   Преузмите 
3469/1, 3469/2  Дучевац
 6  350-15 /2017-02  Стаменковић Саша 96/8  Бабушница  Г раконструкција и
доградња објекта
Закључак 12.05.2017 Преузмите
7  350-16/2017-02 Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1,
3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597,
3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647,
3646, 3645, 3644, 5199 
 Камбелевац Г   доградња секундарне водоводне мреже Локацијски услови  18.05.2017 Преузмите
3469/1, 3469/2 Дучевац
8 350-18/2017-02   Саша Стаменковић 96/8  Бабушница  Г реконструкција и доградња објекта бензинске станице   Закључак 16.06.2017  Преузмите
9  350-27/2017-02 Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  416/2  Бабушница  Г пројектовање и изградња саобраћајнице  Локацијски
услови
11.08.2017  Преузмите
10 350-24 /2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328 168/3, 168/4, 169/1, 202, 2492 Драгинац В појектовање и изградња комплекса производних објеката Локацијски
услови
17.08.2017 Преузмите
11 350-25 /2017-02 Стаменковић Саша 96/8 Бабушница Г пројектовање реконструкцијe и доградња објекта бензинске станице Локацијски
услови
18.08.2017 Преузмите
12 350-26/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 995/2, 995/1, 1038/4 Бабушница   изградња фекалне канализације Закључак 22.08.2017 Преузмите
 4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2, 2242/2, 2192/4, 2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965 Извор
13  350-28/2017-02 Петровић Слован  4680 Стрижевац    изградњa стамбеног објекта  Закључак   05.09.2017 Преузмите
14  350-29 /2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
1189, 826, 827, 830, 831, 832, 833/1, 852/1, 1195,
1198/1 и 1151 
 Бабушница Г изградња
саобраћајнице са друмским мостом
 Закључак 08.09.2017   Преузмите
15  350-32/2017-02  Ћирић Слађана 2558   Извор Б појектовање и изградњу стамбеног објекта  Измењени локацијски услови 03.10.2017 Преузмите
16 350-31/2017-02  Петровић Слован  4680 Стрижевац  A појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски
услови 
 09.10.2017  Преузмите
 17 350-33/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   830, 826, 827, 831, 832, 833/1 и 852/1  Бабушница Г пројектовање и изградња саобраћајнице са друмским мостом  Закључак 23.10.2017  Преузмите
18 350-38 /2017-02  „ D-COMPANY“ d.o.o.  из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328  168/3, 168/4, 169/1, 202, 2492 Драгинац В појектовање и изградња комплекса производних објеката  Измењени локацијски услови  14.11.2017  Преузмите
19
 
350-41/2017-02   Мала хидроелектрана Грнчар“доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133191, ПИБ 109151226   3787  Љуберађа  Г    израда техничке документације за измену грађевинске дозволе Закључак   30.11.2017 Преузмите  
 4795, 768, 4808 Грнчар 
 20 350-43/2017-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
 5190/2 Камбелевац
 
Г изградњу саобраћајнице  Локацијски услови 11.12.2017 Преузмите
21 350-40/2017-02 Општинa Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 1021456946550 6550 Ракита Г пројектовање и изградњу објекта отвореног спортског терена Локацијски услови 13.12.2017 Преузмите
22 350-42 /2017-02 „Мала хидроелектрана Грнчар“ доо Београд-Стари Град,
Косовска 16/1, МБ 31133191, ПИБ 109151226
3787 Љуберађа Г изградња МХЕ Измењени локацијски услови 25.12.2017 Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
2018         
 1  350-47/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ
07172788, ПИБ 102145694
830 и делови кп.бр. 826, 827, 831, 832,
833/1 и 852/1
Бабушница  Г  пројектовање и изградња саобраћајнице категорије Локацијски услови 19.01.2018 Преузмите
350-6 /2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  104  Бабушница В  реконструкција крова  Закључак  05.03.2018  Преузмите 
350-9/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  356   Бабушница Г  пројектовање доградње дечјег базена  Локацијски услови  26.03.2018   Преузмите
 4  350-12/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694 104  Бабушница   В пројектовање реконструкције крова  Локацијски услови   27.03.2018  Преузмите
 5  350-8/2018-02  

„Мала хидроелектрана Звонце“ доо, Београд-Стари
Град, Косовска 16, МБ 21133175, ПИБ 109151179 

6558, 6545   Ракита  Г  изградња МХЕ    Измењени локацијски услови    28.03.2018 Преузмите  
 2625, 2624, 2623, 3160, 2263  Звонце
 6 350-16 /2018-02   „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022   Љуберађа Г изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  13.04.2018  Преузмите
7 350-14/2018-02  Ранђеловић Никола  5022  Бабушница  А појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски услови   20.04.2018 Преузмите
 8  350-18/2018-02  „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српки
устанак бр. 46, МБ 20495022,
     Г изградња МХЕ Локацијски услови  16.05.2018 Преузмите
9 350-27 /2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
356 Бабушница    доградња дечјег базена  Закључак 16.05.2018 Преузмите
10 350-31/2018-02  Ранђеловић Никола 5022   Калуђерево А појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Измењени локацијски услови  05.06.2018 Преузмите
11 350-30/2018-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ
07172788, ПИБ 102145694
356 Бабушница   Г  пројектовање и доградња дечјег базена  Локацијски услови 07.06.2018 Преузмите
12   350-44 /2018-02   „Мала хидроелектрана Звoнце“ доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 109151179  6558, 2123, 2125, 2130, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2106, 2104, 2103, 2105, 2102, 2063, 2064, 2101  Ракита Г     изградња МХЕ Измењени локацијски услови   25.09.2018     Преузмите
 2622, 2623, 2627, 2632, 2633, 2639, 2642, 2646, 2572, 2573, 2574, 2577, 2182, 2185, 2184, 2183, 3160, 2263 Звонце
13   350-46 /2018-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694      Г

доградња
секундарне водоводне мреже

 
 Измењени локацисјки услови  26.09.2018  Преузмите
14  350-50 /2018-02 

BO BIOPLIN 01 DOO SUBOTICA, Сегедински пут 86, Суботица МБ
21088684, ПИБ 108893152 

2677   Велико Боњинце  

изградња, реконструкција и санација
индустријског комплекса – електрана на биомасу

 
Закључак  27.09.2018  Преузмите 
15  350-51/2018-02   „Мала хидроелектрана Звонце“ д.о.о Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 109151179 6558, 2123, 2125, 2130, 2113, 2112, 2111, 2110, 2109, 2108, 2106, 2104, 2103, 2105, 2102, 2063, 2064, 2101  Ракита   Г изградња МХЕ Закључак  28.09.2018  Преузмите 
2622, 2623, 2627, 2632, 2633, 2639, 2642, 2646, 2572, 2573, 2574, 2577, 2182, 2185, 2184, 2183, 3160, 2263 Звонце
16   350-54/2018-02 Лепојић Радивоје  482/5 Сурачево   А

доградња породичног
стамбеног објекта

 
 Локацијски услови 12.10.2018   Преузмите
17 350-57/2018-02  Лепојић Радивоје  482/5  Сурачево  A појектовање и изградњa породичног стамбеног објекта  Локацијски услови 25.10.2018 Преузмите
18 350-58/2018-02  „Стамбена заједница у улици Саше Ивковића 19“ Бабушница, Саше Ивковића 19. МБ 17945505, ПИБ 110294912   76/2 Бабушница Б појектовање и изградња косог крова   Локацијски услови 25.10.2018  Преузмите
19 350-67/2018-02   Ђорђев Дамир 1050/2  Бабушница   A  пројектовање и изградњa породичног стамбеног објекта Локацијски услови   27.12.2018 Преузмите
                   
                   
                                               

 
Грађевинска дозвола

   Број предмета Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Катег. Објекта 

Намена објекта

Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
2015
1  351-14/2015-02  МЗ Сурачево 1800  Сурачево  Б објекат за испраћај   Грађевинска дозвола 06.07.2015. Преузмите
2 351-17/2015-02 Општина Бабушница  415/2  Бабушница Г објекат комуналне инфраструктуре  Грађевинска дозвола 30.07.2015 Преузмите
3 351-24/2015-02 "D-Company" доо Бабушнца       измена решења Закључак 14.09.2015  Преузмите
4 351-27/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  96/1  Бабушница    уређење терена парка  Решење о измени грађевинске дозволе  16.10.2015  Преузмите
351-33/2015-02  "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787  Љуберађа    изградња мале минихидро-електране  Закључак  23.11.2015  Преузмите  
4795, 768, 4808  Грнчар
351-33/2015-02
 
 "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787 Љуберађа  Г  изградња објекта мале хидроелектране   Решење  28.12.2015  Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
7 351-40/2015-02  "Мала хидроелектрана Ракита" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541  Ракита Г изградња објекта мале хидроелектране  Решење 31.12.2015  Преузмите
8 351-42/2015-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1 6558, 6545 Ракита Г изградња мале хидроелектране Решење 31.12.2015 Преузмите
2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
         2016
0 351-48/2015-02 Општина Бабушница 1151, 1195 Бабушница Г  изградња улице  Решење 04.01.2016 Преузмите
1

351-47/2015-02

Општина Бабушница 1269 Бабушница Г изградња саобраћајног објекта - улице Решење 04.01.2016 Преузмите
2

351-8/2016-02

 

"MINE INVEST" д.о.о. Аранђеловац 5428 Радињинце Г изградња мале хидроелектране Закључак 25.03.2016 Преузмите
3789/1, 3072 и 3073 Љуберађа
3 351-14/2016-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г изградња мале хидроелектране Закључак 13.04.2016. Преузмите
61, 50, 49 Јасенов Дел
4
 
351-17/2016-02    "Мала хидроелектрана Звоначка бања" доо Београд 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г    изградња мале хидроелектране  Решење  22.04.2016 Преузмите
61, 50, 49  Јасенов Дел
5
 
 351-11/2016-02 "Мине инвест" доо Аранђеловац  3789/1, 3072, 3073 Љуберађа  Г изградња мале хидроелектране  Решење  26.04.2016  Преузмите 
5428 Радињинце
6 351-118/2016-02 Општина Бабушница 914/2, 915 Бабушница В реконструкција и изградња пијаце  Решење 04.05.2016 Преузмите
7  351-27/2016-02  Ђорђевић Мијомир 431/4 Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Закључак 08.06.2016 Преузмите
 8 351-28/2016-02 Ђорђевић Мијодраг 431/4  Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Решење  15.06.2016 Преузмите
9  351-37/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  474/4, 257/1  Сурачево Г изградња улице Закључак 01.07.2016 Преузмите
10 351-40/2016-02 ,,Мала хидроелектрана Звонце,, д.о.о Београд-Стари Град  2263 Звонце   извођења радова на изградњи  10kv вода  Закључак  11.07.2016 Преузмите
11 351-42/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 374/4 , 257/1   Сурачево Г изградња саобраћајног објекта  Закључак  25.07.2016  Преузмите
12 351-51/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   1985/3, 3159/3 и 2064/2 Звонце  Г изградња саобраћајног објекта  Решење 12.09.2016 Преузмите
13 351-57/2016-02  Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   изградња
стамбеног објекта 
 Решење 29.09.2016   Преузмите
14 351-63/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Закључак 05.10.2016 Преузмите
15 351-64/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771 Сурачево   Г изградња фекалне канализације  Закључак   05.10.2016 Преузмите
16 351-66/2016-02   Ћирић Слађанa 2558  Извор   Б  изградња стамбеног објекта Закључак   11.10.2016 Преузмите
17 351-67/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771  Сурачево  Г изградња објекта комуналне
инфраструктуре 
Решење 11.10.2016  Преузмите
18 351-65/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградњу саобраћајног објекта -  улице Решење 12.10.2016 Преузмите
19 351-68/2016-02   ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, 7 Јули бр. 20, МБ 07328389, ПИБ
100325445
105/4 и 104   Драгинац   изградња секундарне водоводне мреже  Закључак  14.10.2016   Преузмите
20 351-75/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/4, 357/1, 358/1, 329/2 и 329/13   Сурачево Г  изградња саобраћајнице -улице Закључак 27.10.2016  Преузмите
21 351-76/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  352  Сурачево  Г  изградња саобраћајнице -улице  Решење 31.10.2016 Преузмите
22 351-74/2016-02   Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   А изградња породичног стамбеног објекта  Решење  01.11.2016 Преузмите
23 351-80/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/1 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Решење 07.11.2016 Преузмите
24 351-79/2016-02   Ћирић Слађана 2558   Извор  Б  изградња стамбеног објекта са помоћним
објектом
 Решење 08.11.2016  Преузмите
25 351-85/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница   изградњa помоћног објекта Закључак 15.11.2016. Преузмите
26 351-86/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5 Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Закључак 17.11.2016 Преузмите
 27 351-103/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5  Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Решење  29.11.2016   Преузмите
  2017
1 351-236/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   1151 и 1195  Бабушница Г  изградња саобраћајног објекта Закључак 03.05.2017.  Преузмите
2  351-237/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  1151 и 1195  Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта  Решење о измени грађевинске дозволе 04.05.2017  Преузмите
351-1166/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199 Камбелевац   доградња секундарне водоводне мреже Бабушница  Решење 07.07.2017 Преузмите
 3469/1, 3469/2 Дучевац 
4  351-1520/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  96/1 Бабушница   Б  изградња и уређење терена парка са пратећим садржајима Решење о измени грађевинске дозволе 20.07.2017.  Преузмите
 5 351-1696/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
5198, 3170, 3168, 3157,
3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516,
3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199 
 Камбелевац Г доградња секундарне водоводне мреже  Решење о грађевинској дозволи 26.07.2016  Преузмите
3469/1, 3469/2 Дучевац
 6 351-2907/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  416/2 Бабушница   Г изградња саобраћајнице - улице  Решење о грађевинској дозволи 14.08.2017  Преузмите
7 351-3358/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  331/3  Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Закључак 29.08.2017 Преузмите
8 351-4244/2017-02 Ћирић Слађанa  2558  Извор Б изградња стамбеног објекта са помоћним објектом  Закључак  13.10.2017 Преузмите
9 351-4286/2017-02  Ћирић Слађана  2558 Извор Б  изградња стамбеног објекта са помоћним објектом Решење о измени грађевинске дозволе 19.10.2017  Преузмите
10
 
 351-4401/2017-02  „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска
16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833  
2263, 2625, 2624, 2623, 3160 Звонце  Г изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  31.10.2017     Преузмите
 6558, 6545 Ракита
11  351-4554/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788,
ПИБ 102145694
 331/3  Сурачево Г изградња саобраћајног објекта  Решење о измени грађевинске дозволе   03.11.2017 Преузмите
12 351-5008/2017-02  Петровић Слован 4680  Стрижевац  А изградња стамбеног објекта   Решење о грађевинској дозволи 29.11.2017 Преузмите
 13 351-5145/2017-02  „Мине Инвест“ д.о.о.Аранђеловац, Други српски устанак бр. 46,
МБ 20495022 
   Љуберађа  Г изградња МХЕ  Закључак 12.12.2017  Преузмите
   2018      
 1 351-33/2018-02  „D-COMPANY“ доо Бабушница из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328  168/5  Драгинац  В  изградњa комплекса производних објеката  Решење о грађевинској дозволи  10.01.2018 Преузми
 2 351-319/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
6550  Ракита     изградња отвореног
спортског терена
Решење 05.02.2018  Преузмите
 3 351-1224/2018-02  Ранђеловић Николa 5022 Калуђерево  А  изградња стамбеног објекта Решење о грађевинској дозволи   12.07.2018 Преузмите 
351-1251/2018-02  „Мала хидроелектрана Звнце“ доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 109151179      Г изградња МХЕ "Звонце" Закључак   01.10.2018 Преузмите 
 5 351-1253/2018-02  „Мала хидроелектрана Звнце“ доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 109151179       Г изградња МХЕ "Звонце"   Решење о измени грађевинске дозволе 11.10.2018   Преузмите
6  351-1262/2018-02  „Стамбена заједница у улици Саше Ивковића бр.19“
Бабушница, Саше Ивковића 19. МБ 17945505, ПИБ 110294912
76/2  Бабушница   изградња косог крова  Решење о грађевинској дозволи  31.10.2018  Преузмите
 7  351-1263/2018-02 Ранђеловић Николa  5022  Калуђерево  А   изградња стамбеног објекта категорије Решење о измени грађевинске дозволе  13.11.2018  Преузмите 
 8 351-1265/2018-02  Лепојић Радивоје  482/5   Сурачево А  изградња стамбеног објекта  Решење о измени грађевинске дозволе  15.11.2018  Преузмите 
351-1266/2018-02  Станковић Радослав   97 Бабушница    изградњa помоћног објекта  Закључак   15.11.2018 Преузмите 
10 351-1269/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ
07172788, ПИБ 102145694 
416/2  Бабушница  Г изградња саобраћајнице  Закључак  23.11.2018 Преузмите
11  351-1271/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  416/2 Бабушница   Г изградњa саобраћајнице   Решење о измени грађевинске дозволе  14.12.2018 Преузмите 
                   
                   
                   

 

Решење по члану 145.-

        Број предмета  Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Намена објекта Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
     1   351-8/2015-02  Јовановић Радомир  429/2  Бабушница помоћни објекат   Решење  04.05.2015 Преузмите 
     2   351-11/2015-02 ОШ " Деспот Стефан Лазаревић" 228  Бабушница  ђачка кухиња Решење  27.05.2015 Преузмите
     3   351-13/2015-02  "Телеком Србије" а.д. 310/1, 310/2 Бабушница  секундарна дистрибутативна мрежа Решење 25.06.2015. Преузмите
     4   351-15/2015-02 Живадинов Антоније, Бабушница с. Драгинац ББ  100/16 Драгинац помоћни објекат Решење 20.07.2015 Преузмите
    5  351-18/2015-02  Општина Бабушница 310/2, 1189 Бабушница  реконструкција тротоара и јавних површина Решење  06.08.2015  Преузмите
    6 351-19/2015-02   Општина Бабушница 253  Бабушница  адаптација санитарних чворова Решење 12.08.2015 Преузмите
    7 351-19/2015-02  Гимназија "Вук Караџић" Бабушница

982/1

Бабушница санација спортског објекта Решење 31.08.2015 Преузмите
    8  351-25/2015-02 ЕПС Дистрибуција доо Београд

2550, 2556/1-3, 2533

Извор изградња стубне ТС Решење 22.09.2015 Преузмите
     351-36/2015-02 
 
 ЈКП "НАИССУС" Ниш
 
 3707 Љуберађа   текуће одржавање објеката водоснабдевања   Решење  18.12.2015 Преузмите  
  5644  Стрижевац
  10 351-41/2015-02  Славољуб Живковић, Камбелевац 1217  Бабушница изградња гараже  Решење 31.12.2015 Преузмите
  2016      
  1 351-20/2016-02 Општина Бабушница, ПИБ 102145694, МБ 07172788  104 Бабушница извођење радова на енергетској ефикасности објекта Решење 12.05.2016. Преузмите
 2 351-22/2016-02 Дом здравља "др Јован Ристић" 893  Бабушница извођење радова на енергетској санацији објекта Решење 16.05.2016.  Преузмите
  3 351-24/2016-02  Рајковић Верица 773/3 Бабушница извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење 25.05.2016. Преузмите
 4 351-35/2016-02  Рајковић Верица  773/3  Бабушница  извођење радова на изградњи помоћног објекта  Решење  29.06.2016.  Преузмите
   5  351-38/2016-02   ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда
 
243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево    изградња приводног оптичког кабла Закључак    05.07.2016.  Преузмите 
 847 Бабушница
   6 351-39/2016-02 ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда 243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево извођење радова на
изградњи приводног оптичког кабла
Решење 13.07.2016  Преузмите
847 Бабушница
 7 351-43/2016-02  Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице  89/1  Бабушница   извођење радова на санацији и
адаптацији дворишта
Решење  25.07.2016  Преузмите 
 8  351-50/2016-02 Јовановић Радомир 429/2  Бабушница   извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење о измени решења о одобравању извођења радова  07.09.2016  Преузмите
 9 351-72/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
105/4 и 104  Драгинац   извођење радова на реконструкцији секундарне водоводне
мреже
Решење  26.10.2016 Преузмите
10 351-87/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница изградња помоћног објекта Решење 22.11.2016 Преузмите
11 351-92/2016-02 ОШ „ Деспот Стефан Лазаревић“, Бабушница, 7. Јула бр.26, МБ 07106335, ПИБ 100324758 228 Бабушница извођење радова на енергетској снацији објекта Решење 23.11.2016 Преузмите
 12 351-96/2016-02    Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
6112, 6115, 6116 и 6117   Велико Боњинце  извођење радова на санацији дела водоводне мреже Закључак  24.11.2016  Преузмите 
13  351-96/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
6112, 6115, 6116 и 6117  Велико Боњинце   извођење радова на санацији дела водоводне мреже Решење  24.11.2016  Преузмите 
14 351-101/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа

извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута

Закључак 24.11.2016 Преузмите
15 351-104/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута
Решење 25.11.2016 Преузмите
16  351-111/2016-02   „TIGAR TYRES“ д.о.о. Пирот, Николе Пашића 213, МБ 17466461, ПИБ 102192352 847   Бабушница адаптација фабричког ресторана  Решење  09.12.2016 Преузмите
  2017      
1 351-11/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
5781 Горчинци извођење радова на реконструкцији локалног пута Решење 14.02.2017 Преузмите
2 351-24/2017-02  ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –
Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378 
2263, 3160, 3159/1, 2125, 2126,
2124, 2130, 2131, 2134, 2138, 2137, 2061, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 1928, 1918, 1929, 1917,
1916, 1930, 1910, 1909, 1907, 1906, 1902, 1901, 1900, 1889, 1898, 1895/1, 1895/2, 1894, 1837,
1838, 1840, 3156, 1845, 34 
Звонце извођење радова на изградњи
прикључног 10kV подземног кабловског вода 
Решење 10.03.2017  Преузмите
3 351-27/2017-02 Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице, Омладинских бригада бб, МБ
07106360, ПИБ 100981806
89/1 Бабушница извођење радова на енергетској санацији јавног
објекта
Решење 20.03.2017 Преузмите
 4  351-29/2017-02  Живковић Миле 146/1   Сурачево извођење радова на изградњи помоћног објекта   Решење 24.03.2017  Преузмите
5
 
351-91/2017-02   „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833   3542, 6558, 6553, 3603, 6545  Ракита извођење радова на изградњи прикључног 10kV подземног кабловског вода     Решење 21.04.2017  Преузмите  
 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
 6   351-164/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199   Камбелевац   извођење радова на реконструкцији секундарне водоводне мреже Закључак    27.04.2017. Преузмите  
 3469/2 Дучевац
7 351-1048/2017-02  ЈКП „Naissus” Ниш, МБ 07211856, ПИБ 100667004,
Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 
2174  Извор  извођење радова на адаптацији објекта
водоснабдевања-црпне станице
Решење  28.06.2017. Преузмите
8  351-1049/2017-02  ЈКП „Naissus” Ниш, МБ 07211856, ПИБ 100667004, Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  795 Љуберађа  извођење радова на адаптацији објекта водоснабдевања-црпне станице  Решење 29.06.2017. Преузмите
 9  351-1050/2017-02 Манић Саша 3179  Стрижевац извођење радова на изградњи економског објекта   Закључак  30.06.2017.  Преузмите
10 351-1850/2017-02 Конфекција Лисца Бабушница д.о.о. Бабушница, , Живојина Николића
Брке бр.83, МБ 07592230, ПИБ 100324782 
833/2  Бабушница извођење радова на санацији објекта котларнице  Закључак 25.07.2017   Преузмите
 11  351-1986/2017-02  Конфекција Лисца Бабушница д.о.о. Бабушница,
Живојина Николића Брке бр.83, МБ 07592230, ПИБ 100324782
 833/2  Бабушница извођење радова на
санацији и адаптацији објекта котларнице 
Решење 27.07.2017   Преузмите
12  351-3956/2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ
06136834 
 266 Бабушница  извођење радова
на реконструкцији пекаре 
Закључак 22.09.2017  Преузмите
13 351-4208/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694      адаптација и санација водовода  Решење  05.10.2017 Преузмите
14  351-4368/2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834   266 Бабушница  извођење радова на реконструкцији и адаптацији пекаре  Закључак  26.10.2017 Преузмите
15  351-4400/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   96/1 Бабушница  извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије  Решење 27.10.2017 Преузмите
16  351-4626/2017-02 Манић Саша 3179  Стрижевац  изградња економског објекта  Закључак 08.11.2017 Преузмите
17 351-4683/2017-02   Манић Саша  3179 Стрижевац  изградња помоћног-економског објекта  Решење 10.11.2017 Преузмите
18 351-4788/2017-02   „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378 2263  Звонце  изградња разводног постројења РП 10kV  Закључак 17.11.2017 Преузмите
19 351-4825/2017-02   „D-COMPANY“ д.о.о.  из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834  266 Бабушница реконструкција и адаптација пекаре  Решење 17.11.2017 Преузмите
20 351-4920/2017-02   „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378  2263 Звонце  изградњи разводног постројења РП 10 kV  Решење 23.11.2017  Преузмите
2018        
1 351-1037/2018-02  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378    Звонце  изградња прикључног 10kV подземног кабловског вода Закључак 20.02.2018 Преузмите
 351-1200/2018-02  Дом културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 100324811 103   Бабушница

санацијa и реконструкцијa постојеће котларнице на
чврсто гориво

Решење  30.03.2018  Преузмите 
 3 351-1205/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
104 Бабушница реконструкција крова зграде  Закључак  16.04.2018 Преузмите
4 351-1207/2018-02  „Tigar Tyres“ доо Пирот, Николе Пашића 213, МБ 17466461, ПИБ 102192352   847 Бабушница   извођење радова на инвестиционом одржавању стартне собе  Решење 25.04.2018 Преузмите
351-1211/2018-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  104 Бабушница 

извођење радова на
реконструкцији крова 

Закључак  10.05.2018  Преузмите 
6 351-1214/2018-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 104 Бабушница   извођење радова на
реконструкцији крова
 Решење 23.05.2018  Преузмите
7 351-1215/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  516 Бабушница  санација и адаптација пумпних постројења  Решење  28.05.2018  Преузмите
3619 Калуђерево
8 351-1217/2018-02 Гимназија „Вук Караџић“ Бабушница, Омладинских бригада 2, МБ 07106360, ПИБ 100981806 228 Бабушница  извођење радова на инвестиционом одржавању дома ученика Решење 05.06.2018 Преузмите
 9 351-1220/2018-02  Ђурић Негослав 441/9 Бабушница изградњa помоћног објекта  Закључак 20.06.2018 Преузмите
10  351-1221/2018-02  Дом културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 100324811  103   Бабушница извођење радова на санацији и реконструкцији објекта котларнице   Закључак 29.06.2018  Преузмите 
11  351-1222/2018-02  Дом културе Бабушница, Саше Ивковића 1. МБ 07106432, ПИБ 100324811 103   Бабушница извођење радова на санацији и реконструкцији објекта котларнице   Решење о измени решења о одобравању извођења радова  29.06.2018   Преузмите
 12 351-1225/2018-02 Ђурић Негослав   441/9 Бабушница   изградња помоћног објекта Решење  23.07.2018   Преузмите
13 351-1229/2018-02  Тодоровић Никола  123  Бабушница, реконструкцији и санацији помоћног објекта   Решење 27.08.2018  Преузмите 
14  351-1252/2018-02  Николић Данијел 1096/1   Бабушница

извођење радова на инвестиционом одржавању
стамбеног објекта

 
Решење   10.10.2018  Преузмите
15 351-1255/2018-02

D.M.D. Fiore doo Babušnica, Бабушница Ратка Павловића 3. МБ
20323159, ПИБ 105135985,

838/1 Бабушница

извођење
радова на изградњи ограде

Решење 12.10.2018 Преузмите
 16 351-1264/2018-02  Конфекција „Лисца“ Бабушница д.о.о. Бабушница, Живојина Николића Брке бр.47, МБ 07592230, ПИБ 100324782,   833/2 Бабушница  адаптација дела постојећег објекта  Решење  16.11.2018  Преузмите 
17 351-1270/2018-02

Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694

145/3 и 526 Сурачево санација дела јавне канализационе мреже Закључак 13.12.2018 Преузмите
18  351-1274/2018-02 

Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ
07172788, ПИБ 102145694

 145/3 и 526 Сурачево  санација дела јавне канализационе мреже   Решење 18.12.2018  Преузмите 
19 351-1272/2018-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 1190 и 264/1 Бабушница извођење радова на енергетској санацији фасаде Решење 19.12.2018 Преузмите
20 351-1276/2018-02  ОШ ,,Деспот Стефан Лазаревић”, Бабушница, 7. Јули бр. 26. МБ
07106335, ПИБ 100324758 
1348  Братишевац  адаптација постојећег
објекта 
 Решење 26.12.2018  Преузмите
                 
                 
                   
 

Употребна дозвола

  Број 
предмета
Назив инвеститора/
финансијера
 Број
катастарске
парцеле
Катастарска
општина
Катег.
Објекта
Намена
објекта
Назив
документа
 Датум
објављивања
Преузимање
докуметације
1  351-1085/2018-02  Петровић Слован  4680  Стрижевац  А  стамбени објекат  Закључак  12.03.2018  Преузмите
2  351-1167/2018-02  Петровић Слован  4680  Стрижевац  А  стамбени објекат  Решење о употребној дозволи  20.03.2018  Преузмите