Документи

СТАТУТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА - пречишћен текст
Пословник Скупштине општине Бабушница
Информатор о раду
Кодекс понашања службеника и намештеника у органима и службама општине Бабушница
Водна књига - Бабушница
Локални катастар загађивача

Извештај о раду општинске управе општине Бабушница за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (26.08.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (23.12.2022)
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Бабушница (23.11.2022.)
Правилник о звањима, коефицијентима и платама запослених у општинској управи општине Бабушница 
Правилник о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
Правилник о учешћу грађана у јавном животу на локалном нивоу и консултацијама са јавношћу
Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
Правилник о утврђивању јавног интереса
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у органима општине Бабушница

Одлука о организацији општинске управе општине Бабушница 11.08.2022.
Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот


Решење о одређивању овлашћених службених лица за вођење управног поступка, одлучивања у управној ствари и предузимању појединих радњи пре доношење решења у управном поступку
Решење о образовању жалбене комисије