ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелница општинске управе 

Славица Милић, дипломирани правник из Бабушнице.    Роslavica milicђена  07.09.1956.год. Више од 24 године ради у струци као судијски приправник у Општинском суду у Нишу,на пословима правне помоћи, заштите имовинских права и интереса општине, начелника општинске управе, секретара Скупштине општине и Привременог органа општине Бабушница.


___________________________________________________________________________________________________

 Општинском управом као јединственим органом руководи начелник.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на период од пет година.

Надлежност општинске управе:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену, о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација, у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6. обавља стручне и друге послове које одреди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

 Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу, у складу са Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији општинске управе општине Бабушница.
 Начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и одлучује о правима дужностима и одговорности запослених.
 Једном годишње начелник Општинске управе подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о раду Општинске управе.