Одсек за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине

Одсек  за  привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
Шеф Одсека:Милан Искренов
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 160У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине обављају се послови:

- доношење и спровођење програма локалног економског развоја,
- послови у области пољопривреде, заштита, уређење и коришћење земљишта, шума и шумског земљишта, мере за спровођење пољопривредне политике средствима буџета;
- послови у области водопривреде, доношење оперативних планова за одбрану од поплава на водама II реда, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,
- послови везани за развој туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и задругарства,
- послови у вези са енергетском ефикасношћу,
- послови унапређења функционисања јавних комуналних предузећа, послови модернизације рада јавних комуналних предузећа, побољшање комуналне инфраструктуре, вршење управног надзора над радом комуналних предузећа, контрола цена производа и услуга,
- послови заштите животне средине, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину
- послови из области саобраћаја, уређивања грађевинског земљишта, управљање површинама намењеним паркиралиштима, јавни превоз на територији општине, надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза,
- послови администрирања мреже и информатике.