ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ДАЛИБОР ЈОЦИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
тел:010 385 112, факс 010 385 191


 

 Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.

Скупштину општине Бабушница чине 23 одборника