На једној од прошлих седница, Општинско веће је донело закључак да ће у 2014. години из Буџета општине за текућу годину помоћи све ученике средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Бабушница, и који од места пребивалишта путују до седишта школе.
Средњошколци који путују из села на територији општине Бабушница до седишта школе у Бабушници на име превоза добијаће новчану помоћ у износу од 1.000 динара месечно. Средњошколци који путују у школе на нивоу Пиротског округа ван територије општине Бабушница добијаће висину накнаде у износу од 1.300 динара месечно, док ће ученици који путују у школе у Србији ван територије Пиротског округа добијати накнаду од 1.600 динара месечно. 
Новина је што право на новчану помоћ остварују и ученици који похађају основну музичку, балетску или другу врсту школе за ученике са изузетним способностима и талентима. 
Ученицима ће се новчана помоћ исплаћивати од момента подношења захтева и то за девет месеци у току 2014. године. Ученици завршних разреда средње школе имају право на новчану накнаду за период од 1. јануара 2014. до 31. маја 2014. године.
Ученици који уписују први разред средње школе у 2014. години остварују право на новчану накнаду за период од 1. септембра 2014. до 31. децембра 2014. године. 
Уз захтев за добијање помоћи ученици прилажу: потврду средње школе да су редовни ученици те школе са напоменом да ли је школа у четворогодишњем или трогодишњем трајању; и уверење о пребивалишту ученика, да је ученик пре подношења захтева најмање 6 месеци пријављен на територији општине Бабушница. 
Општинско Веће на истој седници донело је и закључак да се у 2014. години новчано помогну и сви студенти факултета и високих струковних школа треће, четврте, пете и шесте године студија који имају место пребивалишта на територији општине Бабушница најмање 6 месеци пре подношења захтева, и да у току студија нису губили више од две године, као и да нису у радном односу. Висина помоћи студентима износи 6.000 динара месечно и исплаћиваће се за десет месеци у 2014. години. Студенти уз захтев за добијање помоћи прилажу: 
-потврду факултета или високе струковне школе да је студент треће, четврте, пете или шесте године студија;
-фотокопију прве стране индекса (ако је студент уписао специјалистичке или мастер студије фотокопија првих страна оба индекса ), да би се утврдио континуитет у студирању (да студент у току студија није губио више од две године);
-уверење о пребивалишту као доказ да студент има место пребивалишта на територији општине Бабушница најмање 6 месеци пре подношења захтева; и
-изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да није у радном односу. 
Захтеви се предају у просторији Општинског услужног центра, а рок за подношење захтева и за срдњошколце и за студенте је 1. април 2014. године. Захтеви се могу подносити и после тог рока ако постоје оправдани разлози.