Председник општине Бабушница Саша Стаменковић расписао је конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница у 2014. години. Конкурсом су предвиђене мере подршке подизању воћних засада и подршка сточарима са територије општине Бабушница, кроз унапређење рада удружења сточара. Право пријаве на подизање воћних засада имају сва физичка лица која су носиоци регистрованих пољопривредних газдинства са подручја општине Бабушница. Поред овог услова подносиоци захтева морају имати пријављену површину под биљном производњом. У циљу искоришћења природних предиспозиција на територији општине Бабушница за гајење воћа из буџета општине ће се подржати подизање засада воћа сертификованим или стандардним сортним материјалом. За ову намену биће издвојено 608.000 динара.  Конкурсом се предвиђа подршка набавке квалитетног садног материјала са 50 % за инвестиције вредности до 70.000 динара, а са 30% за инвестиције вредности преко 70.000 динара. Парцела на коју се подиже засад не може бити мања од 10 ари за јагодичасто и бобичасто воће, односно 20 ари под једном воћном сортом. Од конкурсне документације произвођачи треба да доставе пријаву за конкурс, потврду о активном статусу газдинства за 2014. годину, оверену копију деклерације садног материјала, оверену копију сертификата о производњи садног материјала, оверену копију рачуна за садни материјал, оверену копију поседовног листа парцела на коју се подиже засад, рачун за извршено риголовање као и оверену копију личне карте и текућег рачуна у банци. Максимални износ средстава за ову меру подршке је 200.000 динара. Конкурс за ову меру ће трајати од објављивања до утрошка средстава, а најдаље до 1. децембра текуће године.
Мером подршке сточарима са територије општине Бабушница предвиђа се унапређење и квалитет сточарства и сточарских производа преко удружења сточара са територије општине Бабушница. У вези са тим општина ће определити средстава у износу од око два милиона динара за реализацију програма рада шточара општине Бабушница. Удружења сточара ће за ову меру конкурисати прописаним буџетираним програмом рада и о томе извештавати локалну самоуправу. Рок за реализацију ове мере је 25.12.2014.год.