Штампа

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

У Општинској управи, за вршење сродних послова образују се унутрашње организационе јединице:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у чијем саставу су одсеци:

- ОДСЕК за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке

- ОДСЕК за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ у чијем саставу су одсеци:

- ОДСЕК за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове,

- ОДСЕК за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија.

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, обављају се послови:
- доношење буџета и завршног рачуна,
-послови трезора који обухватају припрему и евидентирање захтева корисника буџета, финансијско планирање и управљање средствима у трезору, израду и контролу налога за плаћање, праћење наменског трошења средстава и послови благајне,
- послови буџетског рачуновдства и израда рачуноводствених извештаја,
- послови интерне ревизије, праћење пословања јавних предузећа и контрола цена комуналних услуга;
- утврђивање и наплата јавних прихода, пријем пореских пријава, одређивање висине локалних такси и накнада, доношење решења о порезу на имовину, порезу на катастарски приход од пољопривредне делатности и осталих пореза, послови пореског извршења, редовна и принудна наплата
- послови јавне набавке, који подразумевају израду плана јавних набавки, покретање и спровођење поступка јавне набавке, избор понуђача и извештавање о спроведеним јавним набавкама.
- послови везани за информациони систем који обухватају, одржавање и аутоматску обраду података, логистичку подршку раду свих органа и остваривање комуникација.
Шеф Одсека:Негосава Костић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 218

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ, у ОДСЕКУ за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове обављају се послови:
- доношење и спровођење програма локалног економског развоја,
- послови у области пољопривреде, заштита, уређење и коришћење земљишта, шума и шумског земљишта, мере за спровођење пољопривредне политике средствима буџета;
- послови у области водопривреде, доношење оперативних планова за одбрану од поплава на водама II реда, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,
- послови везани за развој туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва и задругарства,
- просторно и урбанистичко планирање, издавање урбанистичких аката, локацијских дозвола за одређене објекте, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације,
- послови у вези са уређењем грађевинског земљишта, издавање грађевинских дозвола за објекте за које дозволе не издају републички органи, издавање употребних дозвола,
- легализација објеката, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе,
- имовинско-правни послови који обухватају вођење евиденције непокретности у јавној својини које користе органи општине, евиденција зграда, станова, пословног простора и земљишта, спровођење поступка експропријације, отуђења, прибављања и закуп непокретности,
- комунални и стамбени послови, послови заштите животне средине, као и послови грађевинске инспекције, комуналне инспекције, инспекције заштите животне средине, саобраћајне инспекције.
Шеф Одсека:Владан Савић
Телефон: +381 (0)10 385 112 локал 132

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове, обављају се следећи послови:
- послови образовања који обухватају рад установа предшколског и основног образовања, надзор над њиховим радом од стране просветне инспекције, одржавање основних школа и дечјих вртића, послови организовања превоза одређених категорија ученика,
- послови друштвене бриге о деци који се односе на утврђивање накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета, родитељског додатка, дечјег додатка, вођење евиденције и послови у вези са статусом деце ометене у развоју,
- послови везани за културу, спорт и омладину, праћење стања у овим областима, учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката, реализација локалне омладинске политике,
- здравствена заштита која обухвата послове везане за унапређење примарне здравствене заштите, одржавање објеката и праћење стања у овој области,
- послови социјалне заштите,
- послови борачко инвалидске заштите, под којима се подразумевају поступци за признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке заштите, послови комесаријата за избеглице који као поверени послови обухватају прихват избеглих и расељених лица, обезбеђење њиховог смештаја и збрињавања,
- послови из области радно правног статуса запослених, вођење персоналне евиденције, овера радних књижица,
- послови пружања правне помоћи грађанима и заштита имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе,
- послови у области одбране који обухватају израду планова одбране, припрему за одбрану правних лица, мере приправности,
- послови у вези са ванредним ситуацијама у оквиру којих је заштита од елементарних и других већих непогода, заштита од пожара и поплава, функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације,
- послови у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја, послови везани за агенцију за борбу против корупције, заштиту података о личности и други послови.
- послови услужног центра који обухватају оверу потписа, рукописа и преписа докумената, давање информација странкама, пријем и завођење поднесака, пријем поште и послови архивирања, канцеларијско пословање,
- послови економата, одржавања парног котла и система за централно грејање, послови загревања, одржавање хигијене и послови обезбеђења зграде општине,
- скупштински послови који се односе на обављање стручних и организационих послова за скупштину општине, председника општине и општинско веће, њихова радна тела и начелника општинске управе, као што су припремање седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на седницама, чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама, сачињавање одговора на дописе упућене председнику скупштине, председнику општине, начелнику општинске управе и већу, информисање јавности о раду органа општине, протокол и односи са јавношћу, вођење записника са састанака у згради општине, уколико за то нису задужене остале службе и други послови.
Шеф Одсека: Иван Димитријевић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 122

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, у ОДСЕКУ за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија, обављају се следећи послови:
- вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, обављање венчања, пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице,
- послови у вези са вођењем јединственог бирачког списка који као поверени посао обухвата упис, брисање, измене, допуне и исправке по службеној дужности или на захтев грађана,
- послови месних канцеларија који се односе на рад месних канцеларија на сеоским подручјима, у којима се примају поднесци грађана, воде матичне књиге и књиге држављана и издају изводи и уверења из тих књига, узимају потребне изјаве, прикупљају подаци.
Шеф Одсека: Бранкица Ранђеловић
Телефон:+381 (0)10 383 025 локал 103

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БАБУШНИЦА КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК

2011 Организационе јединице.
Joomla 1.7 Templates