NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE

Slavica Milić, diplomirani pravnik iz Babušnice. Slavica Milić rođena  07.09.1956.god. više od 24 godine radi u struci kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Nišu,na poslovima pravne pomoći, zaštite imovinskih prava i interesa opštine, načelnika opštinske uprave, sekretara Skupštine opštine i Privremenog organa opštine Babušnica.
___________________________________________________________________________________________________

Opštinskom upravom kao jedinstvenim organom rukovodi načelnik.
Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na period od pet godina.

Nadležnost opštinske uprave:

1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
2. izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;
3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu, o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;
5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
6. obavlja stručne i druge poslove koje odredi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.

 Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i Odlukom o organizaciji opštinske uprave opštine Babušnica.
 Načelnik Opštinske uprave predstavlja i zastupa Opštinsku upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima dužnostima i odgovornosti zaposlenih.
 Jednom godišnje načelnik Opštinske uprave podnosi izveštaj Skupštini opštine i Opštinskom veću o radu Opštinske uprave.