ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ: ГОРАН ИГЊАТОВИЋ

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност