Štampa

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Корисничко упутство и презентација за администраторе организација
Републичке таксене тарифе за списе и радње у области планирања и изградње
Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и грађевинарства

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
Ценовник пружања услуга и висина накнада ЈКП Комуналац Бабушница

Ценовник пружања услуга и висина накнада Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" доо Ниш
Ценовник пружања услуга и висина накнада РГЗ Служба за катастар непокретности Бабушница
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Локацијски услови
- Грађевинска дозвола
- Решење по члану 145.

Локацијски услови

    Број предмета   Подносилац захтева (адреса, ПИБ, МБ)  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Класа Обје-
кта
Намена
објекта
Назив документа

 Датум Објављи-
вања

Преузимање докумета-
ције 
2015
1  350-14/2015-02 М. З. Сурачево, Бабушница с. Сурачево ББ  1800 Сурачево Б објекат за испраћај  Локацијски услови 22.05.2015  Преузмите
2  350-21/2015-02 Стојадиновић Драгана, Бабушница с. Драгинац ББ  693  Драгинац Б  породични стамбени објекат  Локацијски услови 15.06.2015  Преузмите
3  350-22/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541 Ракита  Г МХЕ   Локацијски  услови 26.06.2015 Преузмите
4 350-24/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21    3787 Љуберађа Г МХЕ Локацијски услови 06.07.2015 Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
5  350-23/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21        6558, 6545 Ракита  Г МХЕ  Локацијски услови 09.07.2015  Преузмите
 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
6  350-26/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        4791, 4781, 652 Модра Стена  Г МХЕ  Локацисјки услови 10.07.2015  Преузмите
4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар
7  350-33/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        3159/1, 2321, 3151/2 Звонце  Г МХЕ   Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
49,50,61 Јасенов Дел
8   350-27/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  948, 949 Бабушница Г изградња фекалне канализације Локацијски услови 17.07.2015  Преузмите
 9  350-28/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  357/4, 357/1 Сурачево Г изградња саобраћајнице  Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
10  350-29/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  416/2 Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
11  350-30/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1 352  Сурачево  Г изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
 12  350-31/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  782/19, 782/3, 750/5, 749/10, 749/8, 748/4, 747/17, 747/13, 747/6, 746/7, 745/5, 745/4, 743/7,  Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
13  350-35/2015-02           Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1         331/3  Сурачево Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови  04.08.2015 Преузмите
14 350-41/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   96/1 Бабушница   Изградња амфитеатра са летњом позорницом и парком Измењени локацијски услови  05.010.2015  Преузмите
                  2016
 1 350-60/2015-02 Саша Стаменковић, Бабушница, ул. Ивице Миладиновића 9 96/8 Бабушница Г  доградња објекта бензинска станица  Закључак  11.01.2016 Преузмите
 2 350-58/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1    547/1, 516/3, 517/4, 143, 149/6 Сурачево Г изградња улице Решење 10.02.2016 Преузмите
3 350-59/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  949  Бабушница Г изградња улице Локацијски услови  10.02.2016  Преузмите
4
 
350-24/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21
 
3787 Љуберађа Г    изградња МХЕ  Локацијски услови  25.02.2016 Преузмите  
 4795, 768, 4808  Грнчар
5  350-2/2016-2 Ђорђевић Десимир 771/1  Бабушница А  изградња стамбеног објекта  Закључак 29.03.2016 Преузмите
6
 
350-26/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21   4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар   Г прибављање грађевинске дозволе    Локацијски услови   31.03.2016 Преузмите  
4791, 4781, 652 Модра Стена
7 350-3/2016-02 Ђорђевић Десимир  771/1 Бабушница А изградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 12.05.2016 Преузмите
8 350-4/2016-02 Стаменковић Саша 96/8 Бабушница Г реконструкција и доградња бензинске станице Закључак 16.05.2016 Преузмите
9  350-9/2016-02  Ђорђевић Мијодраг  431/4 Бабушница А пројектовање и доградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 02.06.2016 Преузмите
 10 350-10/2016-02    Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1       4771 Бабушница   изградња фекалне канализације Закључак 09.06.2016 Преузмите
11  350-13/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   4771 Бабушница    изградња фекалне канализације  Закључак  30.06.2016  Преузмите
 12 350-14/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   1974/1, 6925, 1506  Завидинце   Г реконструкција саобраћајнице  Локацијски услови   04.07.2016 Преузмите 
3241 Остатовица
 13 350-15/2016-02   ,,BAU ENERGY“ д.о.о. Доњи Матејевац  2677  Велико Боњинце    изградња мини соларне
електране
Закључак 12.07.2016  Преузмите
 14 350-20/2016-02   Ристић Слађана 2558, 2557/2, 2557/1  Извор А стамбени
објекат са помоћним објектом-гаражом 
Закључак  01.08.2016 Преузмите
15  350-19/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  4771  Сурачево  Г  појектовање и изградња
фекалне канализације 
Локацијски услови  15.08.2016   Преузмите
16  350-21/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  1985/3, 3159/3 и 2064/2  Звонце  Г   појектовање и
изградња приступне саобраћајнице
Локацијски услови   23.08.2016 Преузмите
17 350-23 /2016-02  „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице, Ратка
Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328, 
 168/3  Драгинац В
појектовање и изградња производне хале 
Локацијски услови   06.09.2016 Преузмите
18 350-24/2016-02 Ћирић Слађана 2558 Извор Б помоћни објекат-гаража Локацијски услови 08.09.2016 Преузмите
19 350-27/2016-02  Петровић Бисерка 82/17  Бабушница А појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски услови  12.09.2016  Преузмите
20  350-29/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  331/3   Сурачево  Г  појектовање и изградња
саобраћајнице - улице
 Локацијски услови  20.09.2016  Преузмите
21 350-34/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/4,
329/2, 329/13 и 357/1
Сурачево  Г  изградњa саобраћајнице -улице  Закључак 30.09.2016 Преузмите
22 350-36/2016-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  750/5  Бабушница  Г изградњa саобраћајнице  Закључак 05.10.2016  Преузмите
23 350-33/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  352 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
 Локацијски услови  19.10.2016 Преузмите
24 350-35/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/1 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
Локацијски услови  20.10.2016   Преузмите
25  350-40/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  995/2, 995/1, 1038/4, 4295/1, 2197, 2206, 2196 и 4285   Извор    изградња фекалне канализације Закључак  24.10.2016 Преузмите
26 350-39/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 750/5   Бабушница Г пројектовање и изградња саобраћајнице - улице   Локацијски услови 26.10.2016 Преузмите
27 350-47/2016-02   Станојевић Витомир 329/15  Сурачево   A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови  20.12.2016  Преузмите
  2017       
1 350-49/2016-02  Виденовић Светa 329/16   Сурачево  A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови   06.01.2017 Преузмите
2
 
350-1 /2017-02    „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022   5428 Радињинце  Г  изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  19.01.2017     Преузмите
3073 Љуберађа 
 3  350-2/2017-02   „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српки
устанак бр. 46, МБ 20495022  
   Радињинце   Г изградња МХЕ     Локацијски услови 21.02.2017  Преузмите 
   Љуберађа
4 350-12/2017-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  995/2, 995/1, 1038/4  Бабушница   изградња фекалне канализације   Закључак 10.05.2017 Преузмите
4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2,
2242/2, 2192/4, 2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965
Извор
5
 
350-14 /2017-02    Општине Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 2170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3557, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199  Камбелевац    доградња секундарне водоводне мреже     Закључак 09.05.2017   Преузмите 
3469/1, 3469/2  Дучевац
 6  350-15 /2017-02  Стаменковић Саша 96/8  Бабушница  Г раконструкција и
доградња објекта
Закључак 12.05.2017 Преузмите
7  350-16/2017-02 Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1,
3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597,
3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647,
3646, 3645, 3644, 5199 
 Камбелевац Г   доградња секундарне водоводне мреже Локацијски услови  18.05.2017 Преузмите
3469/1, 3469/2 Дучевац
8 350-18/2017-02   Саша Стаменковић 96/8  Бабушница  Г реконструкција и доградња објекта бензинске станице   Закључак 16.06.2017  Преузмите
9  350-27/2017-02 Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  416/2  Бабушница  Г пројектовање и изградња саобраћајнице  Локацијски
услови
11.08.2017  Преузмите
10 350-24 /2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328 168/3, 168/4, 169/1, 202, 2492 Драгинац В појектовање и изградња комплекса производних објеката Локацијски
услови
17.08.2017 Преузмите
11 350-25 /2017-02 Стаменковић Саша 96/8 Бабушница Г пројектовање реконструкцијe и доградња објекта бензинске станице Локацијски
услови
18.08.2017 Преузмите
12 350-26/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 995/2, 995/1, 1038/4 Бабушница   изградња фекалне канализације Закључак 22.08.2017 Преузмите
 4295/1, 2197, 2206, 2196, 2190/1, 2191/1, 4295/6, 2246/2, 2245/2, 2244/2, 2243/2, 2242/2, 2192/4, 2238/2, 2193/7, 2231/2, 2230/2, 2228/2, 2193/5 и 1965 Извор
13  350-28/2017-02 Петровић Слован  4680 Стрижевац    изградњa стамбеног објекта  Закључак   05.09.2017 Преузмите
14  350-29 /2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
1189, 826, 827, 830, 831, 832, 833/1, 852/1, 1195,
1198/1 и 1151 
 Бабушница Г изградња
саобраћајнице са друмским мостом
 Закључак 08.09.2017   Преузмите
15  350-32/2017-02  Ћирић Слађана 2558   Извор Б појектовање и изградњу стамбеног објекта  Измењени локацијски услови 03.10.2017 Преузмите
16 350-31/2017-02  Петровић Слован  4680 Стрижевац  A појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски
услови 
 09.10.2017  Преузмите
 17 350-33/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   830, 826, 827, 831, 832, 833/1 и 852/1  Бабушница Г пројектовање и изградња саобраћајнице са друмским мостом  Закључак 23.10.2017  Преузмите
18 350-38 /2017-02  „ D-COMPANY“ d.o.o.  из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328  168/3, 168/4, 169/1, 202, 2492 Драгинац В појектовање и изградња комплекса производних објеката  Измењени локацијски услови  14.11.2017  Преузмите
19
 
350-41/2017-02   Мала хидроелектрана Грнчар“доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133191, ПИБ 109151226   3787  Љуберађа  Г    израда техничке документације за измену грађевинске дозволе Закључак   30.11.2017 Преузмите  
 4795, 768, 4808 Грнчар 
 20 350-43/2017-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
 5190/2 Камбелевац
 
Г изградњу саобраћајнице  Локацијски услови 11.12.2017 Преузмите
21 350-40/2017-02 Општинa Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 1021456946550 6550 Ракита Г пројектовање и изградњу објекта отвореног спортског терена Локацијски услови 13.12.2017 Преузмите
22 350-42 /2017-02 „Мала хидроелектрана Грнчар“ доо Београд-Стари Град,
Косовска 16/1, МБ 31133191, ПИБ 109151226
3787 Љуберађа Г изградња МХЕ Измењени локацијски услови 25.12.2017 Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
2018         
 1  350-47/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ
07172788, ПИБ 102145694
830 и делови кп.бр. 826, 827, 831, 832,
833/1 и 852/1
Бабушница  Г  пројектовање и изградња саобраћајнице категорије Локацијски услови 19.01.2018 Преузмите
                   
                   
                   
                   
                   
                                               

 
Грађевинска дозвола

   Број предмета Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Катег. Објекта 

Намена објекта

Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
2015
1  351-14/2015-02  МЗ Сурачево 1800  Сурачево  Б објекат за испраћај   Грађевинска дозвола 06.07.2015. Преузмите
2 351-17/2015-02 Општина Бабушница  415/2  Бабушница Г објекат комуналне инфраструктуре  Грађевинска дозвола 30.07.2015 Преузмите
3 351-24/2015-02 "D-Company" доо Бабушнца       измена решења Закључак 14.09.2015  Преузмите
4 351-27/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  96/1  Бабушница    уређење терена парка  Решење о измени грађевинске дозволе  16.10.2015  Преузмите
351-33/2015-02  "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787  Љуберађа    изградња мале минихидро-електране  Закључак  23.11.2015  Преузмите  
4795, 768, 4808  Грнчар
351-33/2015-02
 
 "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787 Љуберађа  Г  изградња објекта мале хидроелектране   Решење  28.12.2015  Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
7 351-40/2015-02  "Мала хидроелектрана Ракита" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541  Ракита Г изградња објекта мале хидроелектране  Решење 31.12.2015  Преузмите
8 351-42/2015-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1 6558, 6545 Ракита Г изградња мале хидроелектране Решење 31.12.2015 Преузмите
2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
         2016
1 351-47/2015-02 Општина Бабушница 1151, 1195 Бабушница Г  изградња улице  Решење 04.01.2016 Преузмите
2

351-8/2016-02

 

"MINE INVEST" д.о.о. Аранђеловац 5428 Радињинце Г изградња мале хидроелектране Закључак 25.03.2016 Преузмите
3789/1, 3072 и 3073 Љуберађа
3 351-14/2016-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г изградња мале хидроелектране Закључак 13.04.2016. Преузмите
61, 50, 49 Јасенов Дел
4
 
351-17/2016-02    "Мала хидроелектрана Звоначка бања" доо Београд 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г    изградња мале хидроелектране  Решење  22.04.2016 Преузмите
61, 50, 49  Јасенов Дел
5
 
 351-11/2016-02 "Мине инвест" доо Аранђеловац  3789/1, 3072, 3073 Љуберађа  Г изградња мале хидроелектране  Решење  26.04.2016  Преузмите 
5428 Радињинце
6 351-118/2016-02 Општина Бабушница 914/2, 915 Бабушница В реконструкција и изградња пијаце  Решење 04.05.2016 Преузмите
7  351-27/2016-02  Ђорђевић Мијомир 431/4 Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Закључак 08.06.2016 Преузмите
 8 351-28/2016-02 Ђорђевић Мијодраг 431/4  Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Решење  15.06.2016 Преузмите
9  351-37/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  474/4, 257/1  Сурачево Г изградња улице Закључак 01.07.2016 Преузмите
10 351-40/2016-02 ,,Мала хидроелектрана Звонце,, д.о.о Београд-Стари Град  2263 Звонце   извођења радова на изградњи  10kv вода  Закључак  11.07.2016 Преузмите
11 351-42/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 374/4 , 257/1   Сурачево Г изградња саобраћајног објекта  Закључак  25.07.2016  Преузмите
12 351-51/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   1985/3, 3159/3 и 2064/2 Звонце  Г изградња саобраћајног објекта  Решење 12.09.2016 Преузмите
13 351-57/2016-02  Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   изградња
стамбеног објекта 
 Решење 29.09.2016   Преузмите
14 351-63/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Закључак 05.10.2016 Преузмите
15 351-64/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771 Сурачево   Г изградња фекалне канализације  Закључак   05.10.2016 Преузмите
16 351-66/2016-02   Ћирић Слађанa 2558  Извор   Б  изградња стамбеног објекта Закључак   11.10.2016 Преузмите
17 351-67/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771  Сурачево  Г изградња објекта комуналне
инфраструктуре 
Решење 11.10.2016  Преузмите
18 351-65/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградњу саобраћајног објекта -  улице Решење 12.10.2016 Преузмите
19 351-68/2016-02   ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, 7 Јули бр. 20, МБ 07328389, ПИБ
100325445
105/4 и 104   Драгинац   изградња секундарне водоводне мреже  Закључак  14.10.2016   Преузмите
20 351-75/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/4, 357/1, 358/1, 329/2 и 329/13   Сурачево Г  изградња саобраћајнице -улице Закључак 27.10.2016  Преузмите
21 351-76/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  352  Сурачево  Г  изградња саобраћајнице -улице  Решење 31.10.2016 Преузмите
22 351-74/2016-02   Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   А изградња породичног стамбеног објекта  Решење  01.11.2016 Преузмите
23 351-80/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/1 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Решење 07.11.2016 Преузмите
24 351-79/2016-02   Ћирић Слађана 2558   Извор  Б  изградња стамбеног објекта са помоћним
објектом
 Решење 08.11.2016  Преузмите
25 351-85/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница   изградњa помоћног објекта Закључак 15.11.2016. Преузмите
26 351-86/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5 Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Закључак 17.11.2016 Преузмите
 27 351-103/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5  Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Решење  29.11.2016   Преузмите
  2017
1 351-236/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   1151 и 1195  Бабушница Г  изградња саобраћајног објекта Закључак 03.05.2017.  Преузмите
2  351-237/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  1151 и 1195  Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта  Решење о измени грађевинске дозволе 04.05.2017  Преузмите
351-1166/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ 07172788, ПИБ 102145694  5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199 Камбелевац   доградња секундарне водоводне мреже Бабушница  Решење 07.07.2017 Преузмите
 3469/1, 3469/2 Дучевац 
4  351-1520/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  96/1 Бабушница   Б  изградња и уређење терена парка са пратећим садржајима Решење о измени грађевинске дозволе 20.07.2017.  Преузмите
 5 351-1696/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
5198, 3170, 3168, 3157,
3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516,
3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199 
 Камбелевац Г доградња секундарне водоводне мреже  Решење о грађевинској дозволи 26.07.2016  Преузмите
3469/1, 3469/2 Дучевац
 6 351-3358/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  331/3  Сурачево  Г изградња саобраћајног објекта   Закључак 29.08.2017  Преузмите
7 351-4244/2017-02 Ћирић Слађанa  2558  Извор Б изградња стамбеног објекта са помоћним објектом  Закључак  13.10.2017 Преузмите
8 351-4286/2017-02  Ћирић Слађана  2558 Извор Б  изградња стамбеног објекта са помоћним објектом Решење о измени грађевинске дозволе 19.10.2017  Преузмите
9
 
 351-4401/2017-02  „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска
16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833  
2263, 2625, 2624, 2623, 3160 Звонце  Г изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  31.10.2017     Преузмите
 6558, 6545 Ракита
10  351-4554/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788,
ПИБ 102145694
 331/3  Сурачево Г изградња саобраћајног објекта  Решење о измени грађевинске дозволе   03.11.2017 Преузмите
11 351-5008/2017-02  Петровић Слован 4680  Стрижевац  А изградња стамбеног објекта   Решење о грађевинској дозволи 29.11.2017 Преузмите
 12 351-5145/2017-02  „Мине Инвест“ д.о.о.Аранђеловац, Други српски устанак бр. 46,
МБ 20495022 
   Љуберађа  Г изградња МХЕ  Закључак 12.12.2017  Преузмите
   2018      
 1 351-33/2018-02  „D-COMPANY“ доо Бабушница из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328  168/5  Драгинац  В  изградњa комплекса производних објеката  Решење о грађевинској дозволи  10.01.2018 Преузми
 2 351-319/2018-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
6550  Ракита     изградња отвореног
спортског терена
Решење 05.02.2018  Преузмите
                   
                   
                   
                   

 

Решење по члану 145.-

        Број предмета  Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Намена објекта Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
     1   351-8/2015-02  Јовановић Радомир  429/2  Бабушница помоћни објекат   Решење  04.05.2015 Преузмите 
     2   351-11/2015-02 ОШ " Деспот Стефан Лазаревић" 228  Бабушница  ђачка кухиња Решење  27.05.2015 Преузмите
     3   351-13/2015-02  "Телеком Србије" а.д. 310/1, 310/2 Бабушница  секундарна дистрибутативна мрежа Решење 25.06.2015. Преузмите
     4   351-15/2015-02 Живадинов Антоније, Бабушница с. Драгинац ББ  100/16 Драгинац помоћни објекат Решење 20.07.2015 Преузмите
    5  351-18/2015-02  Општина Бабушница 310/2, 1189 Бабушница  реконструкција тротоара и јавних површина Решење  06.08.2015  Преузмите
    6 351-19/2015-02   Општина Бабушница 253  Бабушница  адаптација санитарних чворова Решење 12.08.2015 Преузмите
    7  351-25/2015-02 ЕПС Дистрибуција доо Београд

2550, 2556/1-3, 2533

Извор изградња стубне ТС Решење 22.09.2015 Преузмите
      8  351-36/2015-02 
 
 ЈКП "НАИССУС" Ниш
 
 3707 Љуберађа   текуће одржавање објеката водоснабдевања   Решење  18.12.2015 Преузмите  
  5644  Стрижевац
    9 351-41/2015-02  Славољуб Живковић, Камбелевац 1217  Бабушница изградња гараже  Решење 31.12.2015 Преузмите
  2016      
  1 351-20/2016-02 Општина Бабушница, ПИБ 102145694, МБ 07172788  104 Бабушница извођење радова на енергетској ефикасности објекта Решење 12.05.2016. Преузмите
 2 351-22/2016-02 Дом здравља "др Јован Ристић" 893  Бабушница извођење радова на енергетској санацији објекта Решење 16.05.2016.  Преузмите
  3 351-24/2016-02  Рајковић Верица 773/3 Бабушница извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење 25.05.2016. Преузмите
 4 351-35/2016-02  Рајковић Верица  773/3  Бабушница  извођење радова на изградњи помоћног објекта  Решење  29.06.2016.  Преузмите
   5  351-38/2016-02   ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда
 
243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево    изградња приводног оптичког кабла Закључак    05.07.2016.  Преузмите 
 847 Бабушница
   6 351-39/2016-02 ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда 243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево извођење радова на
изградњи приводног оптичког кабла
Решење 13.07.2016  Преузмите
847 Бабушница
 7 351-43/2016-02  Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице  89/1  Бабушница   извођење радова на санацији и
адаптацији дворишта
Решење  25.07.2016  Преузмите 
 8  351-50/2016-02 Јовановић Радомир 429/2  Бабушница   извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење о измени решења о одобравању извођења радова  07.09.2016  Преузмите
 9 351-72/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
105/4 и 104  Драгинац   извођење радова на реконструкцији секундарне водоводне
мреже
Решење  26.10.2016 Преузмите
10 351-87/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница изградња помоћног објекта Решење 22.11.2016 Преузмите
11 351-92/2016-02 ОШ „ Деспот Стефан Лазаревић“, Бабушница, 7. Јула бр.26, МБ 07106335, ПИБ 100324758 228 Бабушница извођење радова на енергетској снацији објекта Решење 23.11.2016 Преузмите
 12 351-96/2016-02    Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
6112, 6115, 6116 и 6117   Велико Боњинце  извођење радова на санацији дела водоводне мреже Закључак  24.11.2016  Преузмите 
13  351-96/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
6112, 6115, 6116 и 6117  Велико Боњинце   извођење радова на санацији дела водоводне мреже Решење  24.11.2016  Преузмите 
14 351-101/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа

извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута

Закључак 24.11.2016 Преузмите
15 351-104/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута
Решење 25.11.2016 Преузмите
16  351-111/2016-02   „TIGAR TYRES“ д.о.о. Пирот, Николе Пашића 213, МБ 17466461, ПИБ 102192352 847   Бабушница адаптација фабричког ресторана  Решење  09.12.2016 Преузмите
  2017      
1 351-11/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
5781 Горчинци извођење радова на реконструкцији локалног пута Решење 14.02.2017 Преузмите
2 351-24/2017-02  ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –
Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378 
2263, 3160, 3159/1, 2125, 2126,
2124, 2130, 2131, 2134, 2138, 2137, 2061, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 1928, 1918, 1929, 1917,
1916, 1930, 1910, 1909, 1907, 1906, 1902, 1901, 1900, 1889, 1898, 1895/1, 1895/2, 1894, 1837,
1838, 1840, 3156, 1845, 34 
Звонце извођење радова на изградњи
прикључног 10kV подземног кабловског вода 
Решење 10.03.2017  Преузмите
3 351-27/2017-02 Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице, Омладинских бригада бб, МБ
07106360, ПИБ 100981806
89/1 Бабушница извођење радова на енергетској санацији јавног
објекта
Решење 20.03.2017 Преузмите
 4  351-29/2017-02  Живковић Миле 146/1   Сурачево извођење радова на изградњи помоћног објекта   Решење 24.03.2017  Преузмите
5
 
351-91/2017-02   „Мала хидроелектрана Ракита“ д.о.о. Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21130494, ПИБ 109133833   3542, 6558, 6553, 3603, 6545  Ракита извођење радова на изградњи прикључног 10kV подземног кабловског вода     Решење 21.04.2017  Преузмите  
 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
 6   351-164/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   5198, 3170, 3168, 3157, 3165, 3163, 3162/1, 3161/1, 3160/1, 3520, 3528, 3527, 3526, 3523, 3522, 3518, 3517, 3516, 3672, 3596/1, 3596/2, 3597, 3599, 3600, 3602, 3611, 3620, 3621, 3622, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3642, 3648, 3647, 3646, 3645, 3644, 5199   Камбелевац   извођење радова на реконструкцији секундарне водоводне мреже Закључак    27.04.2017. Преузмите  
 3469/2 Дучевац
7 351-1048/2017-02  ЈКП „Naissus” Ниш, МБ 07211856, ПИБ 100667004,
Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 
2174  Извор  извођење радова на адаптацији објекта
водоснабдевања-црпне станице
Решење  28.06.2017. Преузмите
8  351-1049/2017-02  ЈКП „Naissus” Ниш, МБ 07211856, ПИБ 100667004, Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  795 Љуберађа  извођење радова на адаптацији објекта водоснабдевања-црпне станице  Решење 29.06.2017. Преузмите
 9  351-1050/2017-02 Манић Саша 3179  Стрижевац извођење радова на изградњи економског објекта   Закључак  30.06.2017.  Преузмите
10 351-1850/2017-02 Конфекција Лисца Бабушница д.о.о. Бабушница, , Живојина Николића
Брке бр.83, МБ 07592230, ПИБ 100324782 
833/2  Бабушница извођење радова на санацији објекта котларнице  Закључак 25.07.2017   Преузмите
 11  351-1986/2017-02  Конфекција Лисца Бабушница д.о.о. Бабушница,
Живојина Николића Брке бр.83, МБ 07592230, ПИБ 100324782
 833/2  Бабушница извођење радова на
санацији и адаптацији објекта котларнице 
Решење 27.07.2017   Преузмите
12  351-3956/2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ
06136834 
 266 Бабушница  извођење радова
на реконструкцији пекаре 
Закључак 22.09.2017  Преузмите
13 351-4208/2017-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694      адаптација и санација водовода  Решење  05.10.2017 Преузмите
14  351-4368/2017-02 „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834   266 Бабушница  извођење радова на реконструкцији и адаптацији пекаре  Закључак  26.10.2017 Преузмите
15  351-4400/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   96/1 Бабушница  извођење радова на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије  Решење 27.10.2017 Преузмите
16  351-4626/2017-02 Манић Саша 3179  Стрижевац  изградња економског објекта  Закључак 08.11.2017 Преузмите
17 351-4683/2017-02   Манић Саша  3179 Стрижевац  изградња помоћног-економског објекта  Решење 10.11.2017 Преузмите
18 351-4788/2017-02   „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378 2263  Звонце  изградња разводног постројења РП 10kV  Закључак 17.11.2017 Преузмите
19 351-4825/2017-02   „D-COMPANY“ д.о.о.  из Бабушнице Ратка Павловића б.б. МБ 06136834  266 Бабушница реконструкција и адаптација пекаре  Решење 17.11.2017 Преузмите
20 351-4920/2017-02   „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378  2263 Звонце  изградњи разводног постројења РП 10 kV  Решење 23.11.2017  Преузмите
                 
                 
                 
                   
 

Општинe Бабушница, Ратка Павловића 1, МБ
07172788, ПИБ 102145694

2011 Обједињена процедура.
Joomla 1.7 Templates