Штампа

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
Корисничко упутство и презентација за администраторе организација
Тарифа локалне административне таксе и висине накнаде коју својом делатношћу остварује Општинска управа општине Бабушница у области урбанизма и грађевинарства

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Изјава о завршетку израде темеља
Ценовник пружања услуга и висина накнада ЈКП Комуналац Бабушница

Ценовник пружања услуга и висина накнада Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" доо Ниш
Ценовник пружања услуга и висина накнада РГЗ Служба за катастар непокретности Бабушница
Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Локацијски услови
- Грађевинска дозвола
- Решење по члану 145.

Локацијски услови

    Број предмета   Подносилац захтева (адреса, ПИБ, МБ)  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Класа Објекта  Намена објекта Назив документа

 Датум Објављи-
вања

Преузимање докумета-
ције 
2015
1  350-14/2015-02 М. З. Сурачево, Бабушница с. Сурачево ББ  1800 Сурачево Б објекат за испраћај  Локацијски услови 22.05.2015  Преузмите
2  350-21/2015-02 Стојадиновић Драгана, Бабушница с. Драгинац ББ  693  Драгинац Б  породични стамбени објекат  Локацијски услови 15.06.2015  Преузмите
3  350-22/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541 Ракита  Г МХЕ   Локацијски  услови 26.06.2015 Преузмите
4  350-24/2015-02 Белић Горан, Београд Краља Милана 21        3787 Љуберађа  Г МХЕ  Локацијски услови 06.07.2015  Преузмите
 4795, 768, 4808 Грнчар
5  350-26/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        4791, 4781, 652 Модра Стена  Г МХЕ  Локацисјки услови 10.07.2015  Преузмите
4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар
6  350-33/2015-02  Белић Горан, Београд Краља Милана 21        3159/1, 2321, 3151/2 Звонце  Г МХЕ   Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
49,50,61 Јасенов Дел
7   350-27/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  948, 949 Бабушница Г изградња фекалне канализације Локацијски услови 17.07.2015  Преузмите
 8  350-28/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  357/4, 357/1 Сурачево Г изградња саобраћајнице  Локацијски услови  17.07.2015 Преузмите
9  350-29/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  416/2 Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
10  350-30/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1 352  Сурачево  Г изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
 11  350-31/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  782/19, 782/3, 750/5, 749/10, 749/8, 748/4, 747/17, 747/13, 747/6, 746/7, 745/5, 745/4, 743/7,  Бабушница Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови 17.07.2015 Преузмите
12  350-35/2015-02           Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1         331/3  Сурачево Г  изградња саобраћајнице Локацијски услови  04.08.2015 Преузмите
13 350-41/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   96/1 Бабушница   Изградња амфитеатра са летњом позорницом и парком Измењени локацијски услови  05.010.2015  Преузмите
                  2016
 1 350-60/2015-02 Саша Стаменковић, Бабушница, ул. Ивице Миладиновића 9 96/8 Бабушница Г  доградња објекта бензинска станица  Закључак  11.01.2016 Преузмите
 2 350-58/2015-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1    547/1, 516/3, 517/4, 143, 149/6 Сурачево Г изградња улице Решење 10.02.2016 Преузмите
3 350-59/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  949  Бабушница Г изградња улице Локацијски услови  10.02.2016  Преузмите
4
 
350-24/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21
 
3787 Љуберађа Г    изградња МХЕ  Локацијски услови  25.02.2016 Преузмите  
 4795, 768, 4808  Грнчар
5  350-2/2016-2 Ђорђевић Десимир 771/1  Бабушница А  изградња стамбеног објекта  Закључак 29.03.2016 Преузмите
6
 
350-26/2015-02
 
Белић Горан, Београд, Краља Милана 21   4808, 4795, 4813, 4800, 3049, 3078 Грнчар   Г прибављање грађевинске дозволе    Локацијски услови   31.03.2016 Преузмите  
4791, 4781, 652 Модра Стена
7 350-3/2016-02 Ђорђевић Десимир  771/1 Бабушница А изградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 12.05.2016 Преузмите
8 350-4/2016-02 Стаменковић Саша 96/8 Бабушница Г реконструкција и доградња бензинске станице Закључак 16.05.2016 Преузмите
9  350-9/2016-02  Ђорђевић Мијодраг  431/4 Бабушница А пројектовање и доградња породичног стамбеног објекта Локацијски услови 02.06.2016 Преузмите
 10 350-10/2016-02    Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1       4771 Бабушница   изградња фекалне канализације Закључак 09.06.2016 Преузмите
11  350-13/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   4771 Бабушница    изградња фекалне канализације  Закључак  30.06.2016  Преузмите
 12 350-14/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1   1974/1, 6925, 1506  Завидинце   Г реконструкција саобраћајнице  Локацијски услови   04.07.2016 Преузмите 
3241 Остатовица
 13 350-15/2016-02   ,,BAU ENERGY“ д.о.о. Доњи Матејевац  2677  Велико Боњинце    изградња мини соларне
електране
Закључак 12.07.2016  Преузмите
 14 350-20/2016-02   Ристић Слађана 2558, 2557/2, 2557/1  Извор А стамбени
објекат са помоћним објектом-гаражом 
Закључак  01.08.2016 Преузмите
15  350-19/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  4771  Сурачево  Г  појектовање и изградња
фекалне канализације 
Локацијски услови  15.08.2016   Преузмите
16  350-21/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  1985/3, 3159/3 и 2064/2  Звонце  Г   појектовање и
изградња приступне саобраћајнице
Локацијски услови   23.08.2016 Преузмите
17 350-23 /2016-02  „ D-COMPANY“ d.o.o. Babušnica из Бабушнице, Ратка
Павловића б.б. МБ 06136834, ПИБ 100979328, 
 168/3  Драгинац В
појектовање и изградња производне хале 
Локацијски услови   06.09.2016 Преузмите
18 350-24/2016-02 Ћирић Слађана 2558 Извор Б помоћни објекат-гаража Локацијски услови 08.09.2016 Преузмите
19 350-27/2016-02  Петровић Бисерка 82/17  Бабушница А појектовање и изградња породичног стамбеног објекта  Локацијски услови  12.09.2016  Преузмите
20  350-29/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  331/3   Сурачево  Г  појектовање и изградња
саобраћајнице - улице
 Локацијски услови  20.09.2016  Преузмите
21 350-34/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/4,
329/2, 329/13 и 357/1
Сурачево  Г  изградњa саобраћајнице -улице  Закључак 30.09.2016 Преузмите
22 350-36/2016-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  750/5  Бабушница  Г изградњa саобраћајнице  Закључак 05.10.2016  Преузмите
23 350-33/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  352 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
 Локацијски услови  19.10.2016 Преузмите
24 350-35/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  357/1 Сурачево  Г пројектовање и изградња
саобраћајнице - улице 
Локацијски услови  20.10.2016   Преузмите
25  350-40/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  995/2, 995/1, 1038/4, 4295/1, 2197, 2206, 2196 и 4285   Извор    изградња фекалне канализације Закључак  24.10.2016 Преузмите
26 350-39/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 750/5   Бабушница Г пројектовање и изградња саобраћајнице - улице   Локацијски услови 26.10.2016 Преузмите
27 350-47/2016-02   Станојевић Витомир 329/15  Сурачево   A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови  20.12.2016  Преузмите
  2017       
1 350-49/2016-02  Виденовић Светa 329/16   Сурачево  A појектовање и изградњa стамбеног објекта  Локацијски услови   06.01.2017 Преузмите
2
 
350-1 /2017-02    „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српски устанак 46, МБ 20495022   5428 Радињинце  Г  изградња објекта Мале хидроелектране   Закључак  19.01.2017     Преузмите
3073 Љуберађа 
 3  350-2/2017-02   „МИНЕ ИНВЕСТ“ д.о.о. Аранђеловац, Други српки
устанак бр. 46, МБ 20495022  
   Радињинце   Г изградња МХЕ     Локацијски услови 21.02.2017  Преузмите 
   Љуберађа
                   
                   
                                               

 
Грађевинска дозвола

   Број предмета Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Категорија Објекта 

Намена објекта

Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
2015
1  351-14/2015-02  МЗ Сурачево 1800  Сурачево  Б објекат за испраћај   Грађевинска дозвола 06.07.2015. Преузмите
2 351-17/2015-02 Општина Бабушница  415/2  Бабушница Г објекат комуналне инфраструктуре  Грађевинска дозвола 30.07.2015 Преузмите
3 351-24/2015-02 "D-Company" доо Бабушнца       измена решења Закључак 14.09.2015  Преузмите
4 351-27/2015-02  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р. Павловића 1  96/1  Бабушница    уређење терена парка  Решење о измени грађевинске дозволе  16.10.2015  Преузмите
351-33/2015-02  "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787  Љуберађа    изградња мале минихидро-електране  Закључак  23.11.2015  Преузмите  
4795, 768, 4808  Грнчар
351-33/2015-02
 
 "Мала хидроелектрана Грнчар" доо Београд - Стари Град, Косовска 16/1   3787 Љуберађа  Г  изградња објекта мале хидроелектране   Решење  28.12.2015  Преузмите
4795, 768, 4808 Грнчар
7 351-40/2015-02  "Мала хидроелектрана Ракита" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1  6558, 6534, 3542, 3539, 3540, 3541  Ракита Г изградња објекта мале хидроелектране  Решење 31.12.2015  Преузмите
8 351-42/2015-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16/1 6558, 6545 Ракита Г изградња мале хидроелектране Решење 31.12.2015 Преузмите
2625, 2624, 2623, 3160, 2263 Звонце
         2016
1 351-47/2015-02 Општина Бабушница 1151, 1195 Бабушница Г  изградња улице  Решење 04.01.2016 Преузмите
2

351-8/2016-02

 

"MINE INVEST" д.о.о. Аранђеловац 5428 Радињинце Г изградња мале хидроелектране Закључак 25.03.2016 Преузмите
3789/1, 3072 и 3073 Љуберађа
3 351-14/2016-02 "Мала хидроелектрана Звонце" доо Београд-Стари Град, Косовска 16 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г изградња мале хидроелектране Закључак 13.04.2016. Преузмите
61, 50, 49 Јасенов Дел
4
 
351-17/2016-02    "Мала хидроелектрана Звоначка бања" доо Београд 3159/1, 2321, 3151/2 Звонце Г    изградња мале хидроелектране  Решење  22.04.2016 Преузмите
61, 50, 49  Јасенов Дел
5
 
 351-11/2016-02 "Мине инвест" доо Аранђеловац  3789/1, 3072, 3073 Љуберађа  Г изградња мале хидроелектране  Решење  26.04.2016  Преузмите 
5428 Радињинце
6 351-118/2016-02 Општина Бабушница 914/2, 915 Бабушница В реконструкција и изградња пијаце  Решење 04.05.2016 Преузмите
7  351-27/2016-02  Ђорђевић Мијомир 431/4 Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Закључак 08.06.2016 Преузмите
 8 351-28/2016-02 Ђорђевић Мијодраг 431/4  Бабушница  А доградња породичног стамбеног објекта  Решење  15.06.2016 Преузмите
9  351-37/2016-02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1  474/4, 257/1  Сурачево Г изградња улице Закључак 01.07.2016 Преузмите
10 351-40/2016-02 ,,Мала хидроелектрана Звонце,, д.о.о Београд-Стари Град  2263 Звонце   извођења радова на изградњи  10kv вода  Закључак  11.07.2016 Преузмите
11 351-42/2016-02   Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница, Бабушница Р.  Павловића 1 374/4 , 257/1   Сурачево Г изградња саобраћајног објекта  Закључак  25.07.2016  Преузмите
12 351-51/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   1985/3, 3159/3 и 2064/2 Звонце  Г изградња саобраћајног објекта  Решење 12.09.2016 Преузмите
13 351-57/2016-02  Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   изградња
стамбеног објекта 
 Решење 29.09.2016   Преузмите
14 351-63/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Закључак 05.10.2016 Преузмите
15 351-64/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771 Сурачево   Г изградња фекалне канализације  Закључак   05.10.2016 Преузмите
16 351-66/2016-02   Ћирић Слађанa 2558  Извор   Б  изградња стамбеног објекта Закључак   11.10.2016 Преузмите
17 351-67/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  4771  Сурачево  Г изградња објекта комуналне
инфраструктуре 
Решење 11.10.2016  Преузмите
18 351-65/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694 331/3 Сурачево Г изградњу саобраћајног објекта -  улице Решење 12.10.2016 Преузмите
19 351-68/2016-02   ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница, 7 Јули бр. 20, МБ 07328389, ПИБ
100325445
105/4 и 104   Драгинац   изградња секундарне водоводне мреже  Закључак  14.10.2016   Преузмите
20 351-75/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/4, 357/1, 358/1, 329/2 и 329/13   Сурачево Г  изградња саобраћајнице -улице Закључак 27.10.2016  Преузмите
21 351-76/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  352  Сурачево  Г  изградња саобраћајнице -улице  Решење 31.10.2016 Преузмите
22 351-74/2016-02   Петровић Бисерка 782/17  Бабушница   А изградња породичног стамбеног објекта  Решење  01.11.2016 Преузмите
23 351-80/2016-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694  357/1 Сурачево Г изградња саобраћајног објекта Решење 07.11.2016 Преузмите
24 351-79/2016-02   Ћирић Слађана 2558   Извор  Б  изградња стамбеног објекта са помоћним
објектом
 Решење 08.11.2016  Преузмите
25 351-85/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница   изградњa помоћног објекта Закључак 15.11.2016. Преузмите
26 351-86/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5 Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Закључак 17.11.2016 Преузмите
 27 351-103/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ 102145694   750/5  Бабушница   Г изградња саобраћајног објекта   Решење  29.11.2016   Преузмите
                   
                   
                   

 

Решење по члану 145.-

      Број предмета  Назив инвеститора/ финансијера  Број катастарске парцеле  Катастарска општина Намена објекта Назив документа  Датум Објављивања Преузимање докуметације 
   1   351-8/2015-02  Јовановић Радомир  429/2  Бабушница помоћни објекат   Решење  04.05.2015 Преузмите 
   2   351-11/2015-02 ОШ " Деспот Стефан Лазаревић" 228  Бабушница  ђачка кухиња Решење  27.05.2015 Преузмите
   3   351-13/2015-02  "Телеком Србије" а.д. 310/1, 310/2 Бабушница  секундарна дистрибутативна мрежа Решење 25.06.2015. Преузмите
   4   351-15/2015-02 Живадинов Антоније, Бабушница с. Драгинац ББ  100/16 Драгинац помоћни објекат Решење 20.07.2015 Преузмите
  5  351-18/2015-02  Општина Бабушница 310/2, 1189 Бабушница  реконструкција тротоара и јавних површина Решење  06.08.2015  Преузмите
  6 351-19/2015-02   Општина Бабушница 253  Бабушница  адаптација санитарних чворова Решење 12.08.2015 Преузмите
  7  351-25/2015-02 ЕПС Дистрибуција доо Београд

2550, 2556/1-3, 2533

Извор изградња стубне ТС Решење 22.09.2015 Преузмите
    8  351-36/2015-02 
 
 ЈКП "НАИССУС" Ниш
 
 3707 Љуберађа   текуће одржавање објеката водоснабдевања   Решење  18.12.2015 Преузмите  
5644  Стрижевац
  9 351-41/2015-02  Славољуб Живковић, Камбелевац 1217  Бабушница изградња гараже  Решење 31.12.2015 Преузмите
  2016      
  1 351-20/2016-02 Општина Бабушница, ПИБ 102145694, МБ 07172788  104 Бабушница извођење радова на енергетској ефикасности објекта Решење 12.05.2016. Преузмите
 2 351-22/2016-02 Дом здравља "др Јован Ристић" 893  Бабушница извођење радова на енергетској санацији објекта Решење 16.05.2016.  Преузмите
  3 351-24/2016-02  Рајковић Верица 773/3 Бабушница извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење 25.05.2016. Преузмите
 4 351-35/2016-02  Рајковић Верица  773/3  Бабушница  извођење радова на изградњи помоћног објекта  Решење  29.06.2016.  Преузмите
   5  351-38/2016-02   ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда
 
243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево    изградња приводног оптичког кабла Закључак    05.07.2016.  Преузмите 
 847 Бабушница
   6 351-39/2016-02 ,,Телеком Србија,, а.д. Београд из Београда 243, 240, 239, 228, 227, 226/1, 224  Сурачево извођење радова на
изградњи приводног оптичког кабла
Решење 13.07.2016  Преузмите
847 Бабушница
 7 351-43/2016-02  Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице  89/1  Бабушница   извођење радова на санацији и
адаптацији дворишта
Решење  25.07.2016  Преузмите 
 8  351-50/2016-02 Јовановић Радомир 429/2  Бабушница   извођење радова на изградњи помоћног објекта Решење о измени решења о одобравању извођења радова  07.09.2016  Преузмите
 9 351-72/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
105/4 и 104  Драгинац   извођење радова на реконструкцији секундарне водоводне
мреже
Решење  26.10.2016 Преузмите
10 351-87/2016-02 Крстић Миле 1188/6 Бабушница изградња помоћног објекта Решење 22.11.2016 Преузмите
11 351-92/2016-02 ОШ „ Деспот Стефан Лазаревић“, Бабушница, 7. Јула бр.26, МБ 07106335, ПИБ 100324758 228 Бабушница извођење радова на енергетској снацији објекта Решење 23.11.2016 Преузмите
 12 351-96/2016-02    Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
6112, 6115, 6116 и 6117   Велико Боњинце  извођење радова на санацији дела водоводне мреже Закључак  24.11.2016  Преузмите 
13  351-96/2016-02   Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694 
6112, 6115, 6116 и 6117  Велико Боњинце   извођење радова на санацији дела водоводне мреже Решење  24.11.2016  Преузмите 
14 351-101/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа

извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута

Закључак 24.11.2016 Преузмите
15 351-104/2016-02  Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
3782 Љуберађа извођења радова на реконструкцији
дела некатегорисаног пута
Решење 25.11.2016 Преузмите
16  351-111/2016-02   „TIGAR TYRES“ д.о.о. Пирот, Николе Пашића 213, МБ 17466461, ПИБ 102192352 847   Бабушница адаптација фабричког ресторана  Решење  09.12.2016 Преузмите
  2017      
1 351-11/2017-02 Општина Бабушница, Ратка Павловића 1. МБ 07172788, ПИБ
102145694
5781 Горчинци извођење радова на реконструкцији локалног пута Решење 14.02.2017 Преузмите
2 351-24/2017-02  ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд –
Врачар, МБ 07005466, ПИБ 100001378 
2263, 3160, 3159/1, 2125, 2126,
2124, 2130, 2131, 2134, 2138, 2137, 2061, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 1928, 1918, 1929, 1917,
1916, 1930, 1910, 1909, 1907, 1906, 1902, 1901, 1900, 1889, 1898, 1895/1, 1895/2, 1894, 1837,
1838, 1840, 3156, 1845, 34 
Звонце извођење радова на изградњи
прикључног 10kV подземног кабловског вода 
Решење 10.03.2017  Преузмите
3 351-27/2017-02 Гимназијa ,,Вук Караџић“ из Бабушнице, Омладинских бригада бб, МБ
07106360, ПИБ 100981806
89/1 Бабушница извођење радова на енергетској санацији јавног
објекта
Решење 20.03.2017 Преузмите
 4  351-29/2017-02  Живковић Миле 146/1   Сурачево извођење радова на изградњи помоћног објекта   Решење 24.03.2017  Преузмите
                 
                 
                   
 
2011 Обједињена процедура.
Joomla 1.7 Templates