www.babusnica.rs

Јавна набавка мале вредности услуга - Лични пратилац детета

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-122/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Лични пратилац детета

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
22. август 2019. године.

Jавна набавка мале вредности услуга - набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-121/2019-1
Набавка угоститељских услуга у вези са обележавањем Дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. август 2019. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-119/2019-1

набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница - Председник

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

20. авгсут 2019. године

Jавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге надзора над извођењем радова на енергетској санацији фасаде и прозорских отвора спортске сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић и објекта ПУ Дечија радост

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-115/2019-4

услуга надзора над извођењем радова на енергетској санацији фасаде и прозорских отвора спортске сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић и објекта ПУ Дечија радост

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

15.08.2019. године

Писмо председника општине- припрема буџета за 2020. годину

          У складу са буџетским календаром отпочели смо са активностима на изради буџета општине Бабушница за 2020.годину. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти, које нам је доставило Министарство финансија Републике Србије. У упутству су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.
          Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт...
         Текст целокупног писма можете преузети овде.

15.08.2019. године

Обавештење o измени и продужењу рока Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Разлог за измену и продужење рока Јавног позива: Измена Јавног позива за реализацију програма стручне праксе за 2019. годину у делу намене и дужине трајања Јавног позива. Након спроведеног Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2019. години и разматрања Захтева од стране Комисије утврђено је да нису утрошена планирана средства по Јавном позиву. Неутрошена средства намењена су послодавцима за ангажовање незапослених лица са средњим образовањем и најмање четворогодишњим високим образовањем која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Нови рок Јавног позива је 16.08.2019. године.

08. август 2019. године