www.babusnica.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу чланова 44. и 46. Закона о локалној самоуправи и чланова ( Сл. Гласник РС, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и чланова 60. и 63. Статута општине Бабушница ( Скупштински преглед општине Бабушница, број: 3/2008, 5/2008, 5/2013, 13/2013 и 7/2019), а у складу са Одлуком Скупштине општине Бабушница, број: 320-5/2019-2 од 23.05.2019. године и Правилником о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2019. годину, који је донело Општинско веће општине Бабушница, број: 320-24/2019-3 од 17.06.2019. године, Општинско веће општине Бабушница расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Текст целог јавног позива можете преузети овде.
24. јун 2019. године

Јавна набавка велике вредности радова - радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту фискултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку
јавне набавке број 404-84/2019-4

Набавка радова – Радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту фискултурне сале ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
21. јун 2019. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-69/2019-4

набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
11. јун 2019

Јавна набавка велике вредности радова - реконструкција и санација постојеће котларнице Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку
јавне набавке број 404-74/2019-4

Набавка радова – Радови на реконструкцији и санацији постојеће котларнице Дома културе у Бабушници.

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
06. јун 2019.

Jавна набавка мале вредности радова – уређење парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-77/2019-4

Набавка радова на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
04.06. 2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

На основу Одлуке о социјалној заштити општине Бабушница (''Скуштински преглед општине Бабушница'', број ( 9/11, 2/13, 17/13, 2/16 и 9/17 и 8/19) и Правилника о остваривању права из области социјалне заштите породице и деце и других облика материјалне помоћи број 110-5/2019-3 од 25.05.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


Општинско веће општине Бабушница расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу новчане помоћи ученицима и студентима са територије општине Бабушница. Средства за доделу новчане помоћи ученицима и студентима обезбеђена су у буџету општине Бабушница.
Текст целог јавног позива можете преузети овде.
27.05.2019. године