www.babusnica.rs

Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39 деоница БАБУШНИЦА-СВОЂЕ

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01) Јавно предузеће „Путеви Србије" позива на


ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и организације заинтересоване за
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 39
деоница:
БАБУШНИЦА - СВОЂЕ


Текст целог јавног огласа и План управљања заштитом животне средине можете преузети овде.

26.03.2019. године

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта к.п.бр. 1082 КО Извор

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/2014) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015), Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Текст Јавног позива и Урбанистички пројекат можете преузети овде.
13. март 2019. године

Јавна набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-23/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
09. март 2019. године

 

Jавна набавка мале вредности услуга - услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-20/2019-4

Набавка услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
01. март 2019. године

 

Распуст продужен за недељу дана због грипа


Општинско веће општине Бабушница, на ванредној телефонској седници дана 15.02.2019. године, на препоруку Министарства, а у складу са чланом 105. Закона о основам система образовања и васпитања донело је следећу 
ОДЛУКУ:

ПРЕКИДА СЕ образовно васпитни рад у основним школама, средњој школи и Предшколској установи на територији општине Бабушница у периоду од 5 радних дана и то од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

15.02.2019. године

Отворени поступак јавна набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

          Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-11/2019-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.

Текст јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.

14.02.2019. године