www.babusnica.rs

Позив за јавну презентацију прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута ИБ реда број 39 деоница Бабушница-Свође


Обавештавамо све заинтересоване да ће конзорцијум пројектних организација

„Panpro Team" d.o.o. & "Project Biro Utiber" d.o.o.

извршити презентацију усвојеног Прелиминарног пројектног решења у циљу упознавања локалних зајденица са предметним активностима, након чега се могу доставити примедбе на пројектно решење. 
Јавна презентација Прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда број 39, деоница: Бабушница – Свође ће се одржати у среду 13.02.2019.године у просторијама општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, у сали број 2, са почетком у 12 часова.
Текст позива на јавну презентацију  и усвојеног Прелиминарног пројектног решења можете преузети овде.
07. фебруар 2019. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 63.Статута општине Бабушница(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), члана 28. 32 и 44. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', број 36/2006) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017, 5/2018 и 16/2018, Општинско веће општине Бабушница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету за 2019. годину из буџета општине Бабушница укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 400.000,00 динара. Текст целог конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 63. Статута Општине Бабушница (''Скупштински преглед Општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) а у складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Скупштински преглед Општине Бабушница“ број 1/2019), Општинско веће Општине Бабушница расписује,
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
 
Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији Општине Бабушница у складу са Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период број 016-5/2019-03 од 31.01.2019. године. Текст конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине
Датум: 01.02.2019. године

АНКЕТА – УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


         Поштовани,

        У оквиру ове анкете представљен је списак мера и инвестиција које су саставни део Правилника о измени правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС" бр. 16/18). У оквиру сваке мере постоји више инвестиција и свака од њих има своју шифру, те ће тако и бити представљене. У складу са поменутим Правилником и уз сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Локална самоуправа сваке године израђује Програм подршке спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине за текућу годину. Резултат овог анкетирања указаће на реалне потребе пољопривредника на територији општине.
       Молимо Вас, да приликом попуњавања анкете, заокружите највише 2 мере и у оквиру мере највише 2 инвестиције за које сматрате да ће у највећој мери бити од користи пољопривредницима у смислу повољнијег и успешнијег обављања пољопривредне делатности, а које ће такође бити и од значаја за развој пољопривреде уопште, на територији општине Бабушница.
Рок за достављање попуњених анкета је 11.02.2019. године до 14:30 часова. Попуњене анкете доставити у згради општине, ул. Ратка Павловића бр. 1, канцеларија бр. 43 или путем мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .
        Анкету можете преузети овде.

Анкетa за утврђивање области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса за општину Бабушница


Поштовани,

Молимо Вас да одвојите 15 минута вашег времена и попуните Анкету за утврђивање области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса за општину Бабушница. У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за нашу општину. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса – приоритетне области од јавног интереса, на пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја .

Молимо вас да заокружите или на неки други начин означите највише 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за општину Бабушница

Такође Вас молимо да заокружите или на неки други начин означите и највише по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.

Попуњену анкету доставити општини Бабушница електронским путем на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. јануар 2019. године


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-123/2018-1

набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске хале у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

19. децембар 2018. године