www.babusnica.rs

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта к.п.бр. 1082 КО Извор

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14, 145/2014) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015), Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Текст Јавног позива и Урбанистички пројекат можете преузети овде.
13. март 2019. године

Јавна набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-23/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Дневнe услуге у заједници за децу, младе и одрасле са посебним потребама

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
09. март 2019. године

 

Распуст продужен за недељу дана због грипа


Општинско веће општине Бабушница, на ванредној телефонској седници дана 15.02.2019. године, на препоруку Министарства, а у складу са чланом 105. Закона о основам система образовања и васпитања донело је следећу 
ОДЛУКУ:

ПРЕКИДА СЕ образовно васпитни рад у основним школама, средњој школи и Предшколској установи на територији општине Бабушница у периоду од 5 радних дана и то од 18.02.2019. године до 22.02.2019. године, да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

15.02.2019. године

Отворени поступак јавна набавке добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница

          Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-11/2019-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Бабушница.

Текст јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.

14.02.2019. године

Позив за јавну презентацију прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута ИБ реда број 39 деоница Бабушница-Свође


Обавештавамо све заинтересоване да ће конзорцијум пројектних организација

„Panpro Team" d.o.o. & "Project Biro Utiber" d.o.o.

извршити презентацију усвојеног Прелиминарног пројектног решења у циљу упознавања локалних зајденица са предметним активностима, након чега се могу доставити примедбе на пројектно решење. 
Јавна презентација Прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда број 39, деоница: Бабушница – Свође ће се одржати у среду 13.02.2019.године у просторијама општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, у сали број 2, са почетком у 12 часова.
Текст позива на јавну презентацију  и усвојеног Прелиминарног пројектног решења можете преузети овде.
07. фебруар 2019. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 63.Статута општине Бабушница(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), члана 28. 32 и 44. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник РС'', број 36/2006) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017, 5/2018 и 16/2018, Општинско веће општине Бабушница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету за 2019. годину из буџета општине Бабушница укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 400.000,00 динара. Текст целог конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године