www.babusnica.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 63. Статута Општине Бабушница (''Скупштински преглед Општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) а у складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Скупштински преглед Општине Бабушница“ број 1/2019), Општинско веће Општине Бабушница расписује,
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
 
Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији Општине Бабушница у складу са Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период број 016-5/2019-03 од 31.01.2019. године. Текст конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије
Одсек за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине
Датум: 01.02.2019. године

АНКЕТА – УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


         Поштовани,

        У оквиру ове анкете представљен је списак мера и инвестиција које су саставни део Правилника о измени правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС" бр. 16/18). У оквиру сваке мере постоји више инвестиција и свака од њих има своју шифру, те ће тако и бити представљене. У складу са поменутим Правилником и уз сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Локална самоуправа сваке године израђује Програм подршке спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине за текућу годину. Резултат овог анкетирања указаће на реалне потребе пољопривредника на територији општине.
       Молимо Вас, да приликом попуњавања анкете, заокружите највише 2 мере и у оквиру мере највише 2 инвестиције за које сматрате да ће у највећој мери бити од користи пољопривредницима у смислу повољнијег и успешнијег обављања пољопривредне делатности, а које ће такође бити и од значаја за развој пољопривреде уопште, на територији општине Бабушница.
Рок за достављање попуњених анкета је 11.02.2019. године до 14:30 часова. Попуњене анкете доставити у згради општине, ул. Ратка Павловића бр. 1, канцеларија бр. 43 или путем мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .
        Анкету можете преузети овде.

Анкетa за утврђивање области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса за општину Бабушница


Поштовани,

Молимо Вас да одвојите 15 минута вашег времена и попуните Анкету за утврђивање области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса за општину Бабушница. У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за нашу општину. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса – приоритетне области од јавног интереса, на пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја .

Молимо вас да заокружите или на неки други начин означите највише 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за општину Бабушница

Такође Вас молимо да заокружите или на неки други начин означите и највише по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.

Попуњену анкету доставити општини Бабушница електронским путем на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. јануар 2019. године


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-123/2018-1

набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске хале у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

19. децембар 2018. године

Комисија за израду Нацрта предлога Статута општине Бабушница на основу члана 2. Одлуке о приступању изради нацрта предлога Статута општине Бабушница број 110-15/2018-2 од 15.11.2018. године („Скупштински преглед општине Бабушница”, бр. 16/2018), организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ
поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница

Текст целог позива на јавну расправу и нацрт предлога Статута општине Бабушница можете преузети у делу Огласна табла.

19. децембар 2018. године

                                                                                                                                                                    

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


На захтев BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградњa индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 МWh електричне енергије и до 2 МWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, по три основа:
1. Наведени пројекат предвиђа да изградња индустријског комплекса – електрана на биомасу као улазну сировину користи гас који се добија гасификацијом дрвне биомасе, а крајњи продукт когенерације је електрична енергија коју откупљује оператер на тржишту максималне количине 6,5 МWh. Укупна енергија добијена технолошким процесом је до 8,5 МWh, где је делом од 6,5 МWh електрична енергија предвиђена за даљу продају, а 2 МWh је топлотна енергија и користи се у даљим технолошким процесима. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 3. Производња енергије, подтачка 1) Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива, студија се може захтевати за капацитет снаге у распону од 1 до 50 МW.
2. У оквиру Идејног решења број 1/IX-18 од септембра 2018. године, у делу логистика производног процеса овог постројења једна од основних радњи подразумева складиштење финалног производа помоћу три резервоара за дрвни гас, сваки запремине 120м3, што је укупно 360м3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 5. Складиштење запаљивих течности и гасова или производа који садрже запаљиве гасове, подтачка 1) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове, студија се може захтевати за укупни капацитет преко 50м3.
3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 14. Остали пројекти, подтачка 11) Постројења за производњу био гаса, студија се може захтевати за све пројекте.
Листа II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, дефинисана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС" бр. 114/2018).
Увид у решење може се обавити у згради општине Бабушница, (канцеларија 43), радним данима од 10 до 14 часова. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.