www.babusnica.rs

Комисија за израду Нацрта предлога Статута општине Бабушница на основу члана 2. Одлуке о приступању изради нацрта предлога Статута општине Бабушница број 110-15/2018-2 од 15.11.2018. године („Скупштински преглед општине Бабушница”, бр. 16/2018), организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ
поводом нацрта предлога Статута општине Бабушница

Текст целог позива на јавну расправу и нацрт предлога Статута општине Бабушница можете преузети у делу Огласна табла.

19. децембар 2018. године

                                                                                                                                                                    

Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ


На захтев BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица спроведен је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта изградњa индустријског комплекса – електрана на биомасу, производног капацитета 6,5 МWh електричне енергије и до 2 МWh топлотне енергије за сопствено коришћење у даљем технолошком процесу, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, по три основа:
1. Наведени пројекат предвиђа да изградња индустријског комплекса – електрана на биомасу као улазну сировину користи гас који се добија гасификацијом дрвне биомасе, а крајњи продукт когенерације је електрична енергија коју откупљује оператер на тржишту максималне количине 6,5 МWh. Укупна енергија добијена технолошким процесом је до 8,5 МWh, где је делом од 6,5 МWh електрична енергија предвиђена за даљу продају, а 2 МWh је топлотна енергија и користи се у даљим технолошким процесима. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 3. Производња енергије, подтачка 1) Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива, студија се може захтевати за капацитет снаге у распону од 1 до 50 МW.
2. У оквиру Идејног решења број 1/IX-18 од септембра 2018. године, у делу логистика производног процеса овог постројења једна од основних радњи подразумева складиштење финалног производа помоћу три резервоара за дрвни гас, сваки запремине 120м3, што је укупно 360м3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 5. Складиштење запаљивих течности и гасова или производа који садрже запаљиве гасове, подтачка 1) Складиштење запаљивих гасова или производа који садрже запаљиве гасове, студија се може захтевати за укупни капацитет преко 50м3.
3. У Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 14. Остали пројекти, подтачка 11) Постројења за производњу био гаса, студија се може захтевати за све пројекте.
Листа II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, дефинисана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС" бр. 114/2018).
Увид у решење може се обавити у згради општине Бабушница, (канцеларија 43), радним данима од 10 до 14 часова. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-134/2018-2
04.12.2018. године
Б А Б У Ш Н И Ц А

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

    Дана 01.08.2018. године председница општине Бабушница позвала је грађане општине Бабушница да својим предлозима и сугестијама узму учешће у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019.годину. Позивно писмо објављено је на сајту општине Бабушница.

     На овај начин , општина Бабушница започела је поступак спровођења јавне расправе за доношење Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у складу са Законом о локалној самоуправи, посебно у делу који се односи на планирање инвестиција које треба планирати у наредној години, чиме се обезбеђују права грађана да непосредно управљају јавним пословима од заједничког и општег интереса за све грађане општине Бабушница.

    Служба буџета у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област припремила је нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у законски прописаном року и доставила га Општинском већу на усвајање. Нацрт је 15.10.2018. године постављен на огласној табли у приземљу Општине Бабушница, тако да су сви грађани благовремено могли да се упознају са његовим садржајем, а то још увек могу да учине.

   У поступку континуираног спровођења јавне расправе Општина Бабушница позива све заинтересоване грађане општине Бабушница да у понедељак 10.12.2018.године у 12 часова дођу у салу 2 општинске зграде и узму активно учешће у поступку припреме Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину. Услучају спречености можете и наредних дана, а пре усвајања Одлуке на Скупштини давати предлоге и сугестије у писаној или усменој форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

     Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Слађана Николић

05. децембар 2018. године

Поштовани грађани,

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е–Управе) на локалном нивоу, а резултати овог истраживања ће дати значајан допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу квалитета услуга за грађане и пословни сектор. Истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Процена и анализа стања е-Управе и капацитета ЈЛС за њену примену спровешће се на републичком узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Једна од њих је и општина Бабушница.
Молимо Вас да узмете активно учешће у истраживању и попуните онлине упитнике. Рок за попуњавање упитника је 10. децембар 2018. године.

Упитник за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Упитник за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform

Општинска управа општине Бабушница
20. новембар 2018. годинеОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

„BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица је поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње когенерацијског постројења на дрвну биомасу за производњу електричне енергије снаге 6,5 МW, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у згради општине Бабушница, (канцеларија број 34), радним данима од 10 до 14 часова и доставити мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС „број 36/2009).

15. новембар 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-92/2018-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
5. октобар 2018. године