www.babusnica.rs

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-134/2018-2
04.12.2018. године
Б А Б У Ш Н И Ц А

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

    Дана 01.08.2018. године председница општине Бабушница позвала је грађане општине Бабушница да својим предлозима и сугестијама узму учешће у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019.годину. Позивно писмо објављено је на сајту општине Бабушница.

     На овај начин , општина Бабушница започела је поступак спровођења јавне расправе за доношење Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у складу са Законом о локалној самоуправи, посебно у делу који се односи на планирање инвестиција које треба планирати у наредној години, чиме се обезбеђују права грађана да непосредно управљају јавним пословима од заједничког и општег интереса за све грађане општине Бабушница.

    Служба буџета у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област припремила је нацрт Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину у законски прописаном року и доставила га Општинском већу на усвајање. Нацрт је 15.10.2018. године постављен на огласној табли у приземљу Општине Бабушница, тако да су сви грађани благовремено могли да се упознају са његовим садржајем, а то још увек могу да учине.

   У поступку континуираног спровођења јавне расправе Општина Бабушница позива све заинтересоване грађане општине Бабушница да у понедељак 10.12.2018.године у 12 часова дођу у салу 2 општинске зграде и узму активно учешће у поступку припреме Одлуке о буџету општине Бабушница за 2019. годину. Услучају спречености можете и наредних дана, а пре усвајања Одлуке на Скупштини давати предлоге и сугестије у писаној или усменој форми преко Одељења за привреду и финансије – Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Бабушница, шеф Одсека Негосава Костић, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница.

     Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Слађана Николић

05. децембар 2018. године

Поштовани грађани,

Програм подршке Владе Швајцарске развоју локалних самоуправа кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO започео је израду процене и анализе тренутног стања електронске управе (е–Управе) на локалном нивоу, а резултати овог истраживања ће дати значајан допринос побољшању ефикасности, одговорности и транспарентности рада локалне самоуправе, као и унапређењу квалитета услуга за грађане и пословни сектор. Истраживање има стратешки значај на нивоу Републике Србије и подржава га Владина канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Процена и анализа стања е-Управе и капацитета ЈЛС за њену примену спровешће се на републичком узорку од 60 јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Једна од њих је и општина Бабушница.
Молимо Вас да узмете активно учешће у истраживању и попуните онлине упитнике. Рок за попуњавање упитника је 10. децембар 2018. године.

Упитник за грађане о коришћењу информационих технологија и електронских услуга: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

Упитник за пословни сектор о коришћењу информационих технологија и електронских услуга:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform

Општинска управа општине Бабушница
20. новембар 2018. годинеОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

„BO BIOPLIN 01 DOO", Сегедински пут 86, 24000 Суботица је поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње когенерацијског постројења на дрвну биомасу за производњу електричне енергије снаге 6,5 МW, на катастарској парцели број 2677 К.О. Велико Боњинце, општина Бабушница. Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у згради општине Бабушница, (канцеларија број 34), радним данима од 10 до 14 часова и доставити мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС „број 36/2009).

15. новембар 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-92/2018-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
5. октобар 2018. године

На основу члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон и 47/2018),члана 95, l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 11, 12, 13, 14 и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/2016),члана 81. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број4/08 и 2/14), члана 8. Пословника Општинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број7/10)и Правилника о организацији и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 28/16),

Oпштинско веће Општине Бабушница на седници од 05.09.2018.године

РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
на пет година

Текст целог конкурса можете преузети овде.
12.09.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-74/2018-1

Набавка угоститељских услуга
у вези са обележавањем дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. август 2018. године