www.babusnica.rs

На основу члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон и 47/2018),члана 95, l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 11, 12, 13, 14 и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/2016),члана 81. Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08, 5/13 и 13/13), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Бабушница(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број4/08 и 2/14), члана 8. Пословника Општинског већа општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број7/10)и Правилника о организацији и систематизацији радних места у органима и службама општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 28/16),

Oпштинско веће Општине Бабушница на седници од 05.09.2018.године

РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
на пет година

Текст целог конкурса можете преузети овде.
12.09.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-74/2018-1

Набавка угоститељских услуга
у вези са обележавањем дана општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
15. август 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-72/2018-1

Набавка услуге директних тв преноса седница СО Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
07. август 2018. године

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ

            Завршава се још једна фискална година када се своде рачуни, анализира шта је у овој години реализовано и које планове и програме треба одредити као приоритетне за реализацију у наредној 2019. години.

            По буџетском календару, увелико смо отпочели са активностима на изради новог буџета општине Бабушница. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу Фискалном стратегијом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти Владе Републике Србије, у којима су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета...

            Текст целокупног писма можете преузеети овде.

01.08.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА- ОПШТИНСКА УПРАВА
упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке
број 404-68/2018-4

Набавка добара – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Бабушница.
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
30. јул 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-63/2018-1

Јавна набавка радова у отвореном поступку набавка радова на реконструкцији крова Дома културе у Бабушници .
Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јул 2018. године