www.babusnica.rs

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-43/2018-1
Утовартранспортразастирањеи ваљање стругане лодане) асфалтнемасе

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
23. јул 2018. године

На основу Одлуке Скупштине општине Бабушница, број: 320-24/2018-2 од 29.05.2018. године и Правилника о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2018. годину, који је донело Општинско веће општине Бабушница, број: 320-34/2018-3 од 17.07.2018. године, Општинско веће општине Бабушница расписује

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА И ИНВЕСТИЦИЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Текст конкурса можете преузети овде.
18. јул 2018. године

На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/2014) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'' бр. 64/2015),Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Текст јавног позива и урбанистички пројекат можете преузети овде.
10.07.2018. године

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) ичл.94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бабушница и Националне службе за запошљавање бр. 2601-101-6/2018-3 од 22.05.2018. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бабушница за 2018. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БАБУШНИЦА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс и пријаву можете преузети овде.
02.07.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-51/2018-1

Набавка услуге израде процене угроженост
од елементарних непогода и других несрећа за општину Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јун 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК
упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-50/2018-1

услуга надзора над извођењем радова на
изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25.06.2018. године