www.babusnica.rs

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-39/2018-1

набавка горива за потребе службених возила
наручиоца Председник општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
08. јун 2018. године

 

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр 36/09, 88/2010 и 14/2016), Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Бабушница

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператеру постројења ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ D-COMPANY EKSPORT IMPORT ДОО БАБУШНИЦА из Бабушнице, ул. Ратка Павловића, бб поднео захтев за издавање дозволе за обављање делатности складиштења, третмана и поново искоришћење неопасног отпада од стругања и обраде ферометала и отпада од стругања и обраде обојених метала у посторјењу комплекса производних објеката за обраду метала са пратећим просторијама и магацином, на кп бр. 168/5 КО Драгинац и на кп бр. 794/1 КО Бабушница, општина Бабушница у улици Ратка Павловића бб у Бабушници

Текст целокупног обавештења можете преузети овде.
05. јун 2018. године

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 60.Статута општине Бабушница(„ Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/08, 13/12 и 13/13),и Правилника о финансирању у области спорта општине Бабушница

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање посебнихпрограма из области спортана територији општине Бабушница у 2018. години.

Средства за посебне програме по овом конкурсу у износу до 1.300.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница.
Конкурс и конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

 

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

 

број 404-34/2018-1

 

Услуга израде пројектно-техничке документације за адаптацију и санацију магистралног водовода Љуберађа-Велико Боњинце (III фаза)

Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде.

21. мај 2018. године


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама           ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15  ) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-30/2018-4

набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде.
11.05.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама         ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-30/2018-4

набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
11. мај 2018. године