www.babusnica.rs

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 63.Статута општине Бабушница(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13),Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' број 51/2009 и 99/2011-други закон), Правилника о средствима за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења (број 110-7/2018-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 17/2017 и 5/2018) Општинско веће општине Бабушница расписује

КОНКУРС
задоделу средстава за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Тект целог конкурса и конкурсне документације можете преузети овде.
26. април 2018. године

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 28. 32 и 44.Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину број 40-7/2017-021, Председник општине расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету за 2018. годину из буџета општине Бабушница  укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 200.000,00 динара.

Текст текст конкурса и конкурсне докуменатције можете преузети овде.
26.04.2018. године


Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12
, 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-21/2018-1

адаптација и санација пумпног постројења ПС1 и ПС2 јавног водовода за МЗ Калуђерево, Радошевац и Вава

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
18. април 2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-20/2018-1

услуге израде Елабората геотехничких услова и израда Саобраћајног пројекта за постављање привремене саобраћајне сигнализације

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
13.април 2018. године