Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

број 404-92/2018-4

набавка лож уља за загревање просторија зграде општине Бабушнице

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
5. октобар 2018. године

Jавна набавка мале вредности добара - набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/2012,14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-69/2019-4

набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
11. јун 2019

Jавна набавка мале вредности радова – уређење парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-77/2019-4

Набавка радова на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
04.06. 2019. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама           ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15  ) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-30/2018-4

набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде.
11.05.2018. године

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-51/2018-1

Набавка услуге израде процене угроженост
од елементарних непогода и других несрећа за општину Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јун 2018. године