Jавна набавка мале вредности добара - набавка канцелариског материјала за потребе општинске управе општине Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама           ( „Службени гласник РС“ , број 124/2012,14/15 и 68/15  ) Наручилац :

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

упућује позив за подношење  понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-30/2018-4

набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
општине Бабушница

Јавни позив и конкурсну документацију можете преузети овде.
11.05.2018. године