Јавна набавка мале вредности услуга - набавка услуге надзора над извођењем радова на реконструцији и санацији котларнице и инвестиционом одржавању ентеријера хола Дома културе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА – ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-103/2019-4

услуга надзора над извођењем радова на реконструцији и санацији котларнице и инвестиционом одржавању ентеријера хола Дома културе у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
25. јул 2019. године