ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 63. Статута Општине Бабушница (''Скупштински преглед Општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) а у складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Бабушница за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Скупштински преглед Општине Бабушница“ број 1/2019), Општинско веће Општине Бабушница расписује,
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
 
Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији Општине Бабушница у складу са Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса за текући период број 016-5/2019-03 од 31.01.2019. године. Текст конкурса можете преузети овде.
05.02.2019. године