Јавна набавка велике вредности радова- енергетска санација фасаде и прозорских отвора на објекту предшколске установе "Дечја радост" у Бабушници (јавна набавка број 404-85/2019-4)

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама        

( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку

јавне набавке број 404-85/2019-4

Набавка радова – Радови на санацији фасаде и прозорских отвора на објекту ПУ „Дечја радост“ у Бабушници у улици 7. бригаде број 18 Бабушница

Tекст целог јавног позива можете преузети овде.