ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

  Слађана Николић, председница општине Бабушница
тел: 010 385 112, факс 010 385 191


 

Sladjana Nikolic2-1     Слађана Николић рођена је 13. септембра 1964. године у Бабушници где је завршила основну школу док је средњу медицинску школу завршила у Нишу. Дипломирала је на Вишој медицинској школи у Ћуприји. Од 1983. године запoслена је у Дому здравља „др Јован Ристић" у Бабушници.

        У политици је више од 20 година. У четри мандата била је одборница у Скупштини општине Бабушница, док је у једном мандату била и чланица Општинског већа општине Бабушница. Била је чланица скупштинске Комисије за родну равноправност и председница Женске одборничке мреже у Скупштини општине Бабушница.
         За председницу општине изабрана је 11. децембра 2017. године испред Српске напредне странке, а 09. фебруара 2018. године постављена је и за Повереницу општинског Одбора Српске напредне странке у Бабушници.

 

Председник општине:

1) представља и заступа Општину

2)предлаже начин решаваља питања о којима одлучује Скупштина општине

3)наредбодавац је за извршење буџета

4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6)одлучује о давању на коришћење, односно закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије

7)усмерава и усклађује рад Општинске управе

8)доноси појединачне актеза које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине

9)информише јавност о свом раду;

10)подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине

11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности