ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ: КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.