Jавна набавка мале вредности добара - набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница – Председник

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-119/2019-1

набавка горива за потребе службених возила наручиоца Општина Бабушница - Председник

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.

20. авгсут 2019. године