Набавка услуге социјалне заштите – Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима

Сагласно одредбама члана 39а, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-55/2019-4

Набавка услуге социјалне заштите – Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима.

 Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.