Jавна набавка мале вредности добара – набавка половног камиона смећара за потребе ЈКП Комуналац

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 404-176/2019-4

набавка половног камиона смећара за потребе ЈКП Комуналац

Текст целог јавног позива и конкурсне докуметације можете преузети овде.
10. децембар 2019. године