Отворени поступак јавна набавке радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНA БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке
број 404-174/2019-4

Набавка радова – Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији Средње школе у Бабушници

Текст целог Јавног позива и Конкурсне документације можете преузети овде.
22. новембар 2019. године