Jавна набавка мале вредности радова – уређење парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" , број 124/12 , 14/15 и 68/15) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ОПШТИНСКА УПРАВА

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-77/2019-4

Набавка радова на уређењу парка за децу и омладину у улици Саше Ивковића у Бабушници

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
04.06. 2019. године