Jавна набавка мале вредности услуга - израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за општину Бабушница

Сагласно одредбама члана 39, 57 и 60 Закона о јавним набавкама   ( „Службени гласник РС“ , број 124/12 , 14/15 и 68/15 ) Наручилац :

ОПШТИНА БАБУШНИЦА - ПРЕДСЕДНИК

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 404-51/2018-1

Набавка услуге израде процене угроженост
од елементарних непогода и других несрећа за општину Бабушница

Текст јавног позива и конкурсне документације можете преузети овде.
27. јун 2018. године